Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Posiedzeniu przewodniczył Józef Dymerski – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Protokołowała Maria Misierewicz – Sekretarz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Wybrana w dniu 23 stycznia 2019 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ukonstytuowała się w sposób następujący:

W dniu 30 stycznia 2019r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego aneks do umowy ramowej. Stowarzyszenie reprezentowały wiceprezes Agnieszka Rutkowska oraz sekretarz Maria Misierewicz. W imieniu zarządu aneksy podpisali wicemarszałek Stanisław Derehajło i członek zarządu Wiesława Burnos.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do udziału w warsztacie refleksyjnym który odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godzinie 14:00 w „Zajeździe pod Brzozami” ul. Jana Kochanowskiego 8, 18 – 516 Mały Płock.

Warsztat refleksyjny będący elementem ewaluacji wewnętrznej dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Załącznika do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji dotyczących działania typ projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 4.1.1. Wsparcie na rzecz zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 09.01.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2019 na operacje z zakresu typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

Początek strony

RPOWP