Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przystąpiła do zmiany lokalnych kryteriów wyboru.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie uwag oraz propozycji zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru na adres: biuro@krainamlekiemplynaca.pl bądź dostarczenie w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do 15 listopada 2017 r.

 

W dniu 16 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR, w tym z Programem, zostały wybrane do dofinansowania.

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy że w dniu 06.10.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 12/2017 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Informujemy, iż w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków o przyznanie pomocy wg Lokalnych Kryteriów Oceny w ramach naboru 12/2017 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Przypominamy Beneficjentom, którzy podpisali Umowy o przyznanie pomocy, że zgodnie z zapisami paragrafu 5 "Zobowiązania beneficjenta" pkt. 1, ppkt 16, są Państwo zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w trakcie realizacji operacji, tj. w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową (...).

Początek strony

RPOWP