Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” rozpoczyna rekrutację na szkolenie dotyczące powyższego zakresu.                                                                                                                                                                                                                            

Szkolenie odbędzie się w dniu  13 maja 2017 roku o godzinie 930 w siedzibie Stowarzyszenia  ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

W dniu 19 kwietnia 2017 roku  Członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia  LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok, udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu działania i Planu Finansowego na rok 2017 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 Mały Płock, 20.04.2017 r.

  W związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dot. poddziałania 19.2 oraz wytycznej nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania Leader oraz wytycznej nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachodzi konieczność dostosowania Kryteriów wyboru operacji  wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów  do wprowadzonych zmian w ww. dokumentach. Ponadto co niektóre LKW dla poszczególnych programów i typów operacji na mocy zmian w SZOOP RPOWP pokrywają się z kryteriami weryfikującymi zgodność operacji z programami (PROW, EFRR, EFS). Stąd zachodzi konieczność weryfikacji procedur i LKW.

Dnia 3 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: programy aktywności lokalnej oraz wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Wszystkie oceniane wnioski zostały wybrane do dofinansowania.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dot. poddziałania 19.2 oraz wytycznej nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania Leader oraz wytycznej nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachodzi konieczność dostosowania procedur stanowiących załącznik do umowy ramowej do wprowadzonych zmian w w/w dokumentach.

Początek strony

RPOWP