Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 23 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, LGD „Biebrzański Dar Natury”  i Energievision  Frankenwald eV odnośnie wspólnej realizacji projektu współpracy planowanego do realizacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na  szkolenie w dniu 15 grudnia 2017 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, Mały Płock ul. Krótka 15,  dotyczące uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem kwot ryczałtowych. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na  spotkanie informacyjne  w  związku z  ogłoszonymi  naborami  wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD na operacje z zakresu: Rewitalizacja małej skali i Projekty z zakresu infrastruktury  społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

Warsztaty serowarskie15 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku odbyły się warsztaty „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie” realizowane jako działalność Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 – 2017. W spotkaniu udział wzięło 19 kobiet z Gminy Mały Płock. Warsztaty składały się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej Panie mogły zapoznać się z metodami samodzielnego wykonywania w warunkach domowych różnych rodzajów serów.

Mały Płock, 20.11.2017 r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dot. poddziałania 19.2 oraz wytycznej nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania Leader oraz wytycznej nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaszła konieczność dostosowania Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” do wprowadzonych zmian w ww. dokumentach.

Początek strony

RPOWP