Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniach 9-13 października 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” wzięli udział w wyjeździe studyjnym pn. „Odnawialne źródła energii – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań” organizowany przez SR KSOW województwa podlaskiego na terenie Niemiec.

Wyjazd miała na celu rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie OZE przez Lokalne Grupy Działania oraz zapoznanie uczestników z funkcjonującymi  instalacjami OZE na terenie Niemiec, przedstawienie najnowszych osiągnięć i rozwiązań z tego zakresu, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz utrwalanie sieci kontaktów pomiędzy LGD.

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

serdecznie zapraszają

przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przystąpiła do zmiany lokalnych kryteriów wyboru.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie uwag oraz propozycji zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru na adres: biuro@krainamlekiemplynaca.pl bądź dostarczenie w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do 15 listopada 2017 r.

 

W dniu 16 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR, w tym z Programem, zostały wybrane do dofinansowania.

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy że w dniu 06.10.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 12/2017 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Początek strony

RPOWP