Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Na zaproszenie Przewodniczących Rady Gminy Mały Płock i Turośl, w imieniu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” Pani Maria Misierewicz Kierownik Biura LGD wzięła udział w Posiedzeniu Sesji Rady Gminy Mały Płock w dniu 30.08.2017r. oraz posiedzeniu Sesji Rady Gminy Turośl w dniu 15.09.2017r. Uczestnikom spotkań zostały przekazane informacje dotyczące stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Przedstawiono harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przekazano warunki bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W trakcie spotkań przekazano mieszkańcom również propozycje zmiany Lokalnych kryteriów wyboru.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne mające na celu prezentację projektu zmiany Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, a także dyskusja. Dokumenty znajdują się na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl

Konsultacje odbędą się w:

1)      30.08.2017 r. godz. 10:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku,

2)      15.09.2017 r. godz. 10:00 – Urząd Gminy w Turośli.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, stanowiącego załączniku do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy że w dniu 28.07.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji z:

1.Naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu: typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

2.Naboru nr 9/2017 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej;

Informujemy, iż w dnia 8 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzeń  będzie ocena wniosków o przyznanie pomocy wg Lokalnych Kryteriów Oceny z:

1. Naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu: typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

2. Naboru nr 9/2017 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej;

W dniach 13 i 14 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu zakładanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.

Początek strony

RPOWP