Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych oraz Projekty aktywności lokalnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” rozpoczyna rekrutację na spotkanie informacyjne  dotyczące powyższego zakresu. 

Dnia 13 maja 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” odbyło się szkolenie nt. przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu - zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych.

Podczas spotkania omówiono główne zasady przyznawania pomocy finansowej w w/w zakresie, lokalne kryteria wyboru operacji oraz proces składania i oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach planowanego przez Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” naboru na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmioty inne niż LGD oraz Ogólnych warunków umów

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała z dnia 18 kwietnia br.) zmianie uległy:

 

1)      wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmioty inne niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

 

2)      Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), tj. załącznik nr 1 do umowy.

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” rozpoczyna rekrutację na szkolenie dotyczące powyższego zakresu.                                                                                                                                                                                                                            

Szkolenie odbędzie się w dniu  13 maja 2017 roku o godzinie 930 w siedzibie Stowarzyszenia  ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

W dniu 19 kwietnia 2017 roku  Członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia  LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok, udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu działania i Planu Finansowego na rok 2017 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Początek strony

RPOWP