Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w związku z oczywistymi omyłkami w dokumentacji w zakresie oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 12/2017, na operacje z zakresu - rozwijanie działalności gospodarczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, dnia 8 listopada 2017 roku Rada Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca"  skorygowała oczywiste omyłki pisarskie.

Dnia 16 października 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 12/2017.

Attachments:
Download this file (Lista zgodnych.pdf)Załącznik Nr 1[Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 12/2017 z dnia 20 sierpnia 2017 r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich]
Download this file (Lista wybranych.pdf)Załącznik Nr 2[Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 16 października 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 12/2017 z 20 sierpnia 2017 r.]
Download this file (Protokół.pdf)Załącznik Nr 3[Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu16 października 2017 r.]
Download this file (Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.docx)Załącznik Nr 4[Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR Nr 12/2017 w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1.  Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

Początek strony

RPOWP