Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w związku z oczywistą omyłką na Liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018  roku o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR, Liście operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dniu 05 marca 2018 r. w ramach naboru wniosków 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Poniżej przedstawiamy listy ze skorygowanymi omyłkami.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej dla poprawy jakości życia mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1. Odnowa wsi i miast

na operacje z zakresu  - rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Początek strony

RPOWP