Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 15 maja 2019 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach Naboru nr 8/2019 na operacje z zakresu typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 roku, informujemy, że w dniu 08.05.2019 r. rozpoczęto procedurę wyboru i oceny operacji w ramach naboru nr 8/2019 na operacje z zakresu typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że wprowadzono zmiany w dokumentacji do Naboru nr 8/2019. Zmianie uległ załącznik nr 5 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 8/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.2. Poprawa jakości usług edukacyjnych

Przedsięwzięcie 4.2.1. Usługi edukacyjne

Początek strony

RPOWP