Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W czerwcu 2017 r. podczas sesji Rady Gminy Kolno, Stawiski, Mały Płock, Grabowo, Nowogród oraz Miasta Kolno członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przekazali uczestnikom spotkania szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W dniach 21 i 27 czerwca 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku odbyły się spotkania informacyjne na temat przyznania pomocy w ramach:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na  spotkanie informacyjne  w  związku z  ogłoszonymi  naborami  wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD na operacje z zakresu:

1.Rewitalizacja małej skali i Projekty z zakresu infrastruktury  społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

2. Odnowa wsi i miast na operacje z zakresu – budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego na operacje z zakresu - promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu  27 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia  ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych oraz Projekty aktywności lokalnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” rozpoczyna rekrutację na spotkanie informacyjne  dotyczące powyższego zakresu. 

Dnia 13 maja 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” odbyło się szkolenie nt. przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu - zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych.

Podczas spotkania omówiono główne zasady przyznawania pomocy finansowej w w/w zakresie, lokalne kryteria wyboru operacji oraz proces składania i oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach planowanego przez Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” naboru na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Początek strony

RPOWP