Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 9 lutego 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” odbyło się spotkanie szkoleniowe w którym udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz organizacji pozarządowych z obszaru Lokalnej Grupy Działania. Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące ogłoszonych naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej oraz nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na spotkanie w dniu 9 lutego  2017 r. o godz. 900 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

Spotkanie dotyczy ogłoszonych naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na operacje z zakresu:

W dniu 30.01.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” odbyło się szkolenie dotyczące naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 5. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR oraz typ projektu nr 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele gmin, organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy szkół z obszaru Lokalnej Grupy Działania. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  zaprasza na szkolenie w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 11:00  w siedzibie stowarzyszenia,  ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

Szkolenie dotyczy  naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na operacje z zakresu:

Dnia 27 grudnia 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Początek strony

RPOWP