Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dot. poddziałania 19.2 oraz wytycznej nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania Leader oraz wytycznej nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachodzi konieczność dostosowania procedur stanowiących załącznik do umowy ramowej do wprowadzonych zmian w w/w dokumentach.

Informujemy, że dnia 3 kwietnia 2017 roku o godzinie 1000  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne mające na celu prezentację projektu zmiany Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, a także dyskusja. Dokumenty znajdują się na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl

Konsultację odbędą się 3 kwietnia o godzinie 1500  w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, Mały Płock, ul. Krótka 15.

Dnia 14 marca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR oraz zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że dnia 14 marca 2017 roku o godzinie 900  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”.

Planowany porządek posiedzenia:

Początek strony

RPOWP