Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Informujemy, iż w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków o przyznanie pomocy wg Lokalnych Kryteriów Oceny w ramach naboru 12/2017 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Przypominamy Beneficjentom, którzy podpisali Umowy o przyznanie pomocy, że zgodnie z zapisami paragrafu 5 "Zobowiązania beneficjenta" pkt. 1, ppkt 16, są Państwo zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w trakcie realizacji operacji, tj. w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową (...).

Na zaproszenie Przewodniczących Rady Gminy Mały Płock i Turośl, w imieniu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” Pani Maria Misierewicz Kierownik Biura LGD wzięła udział w Posiedzeniu Sesji Rady Gminy Mały Płock w dniu 30.08.2017r. oraz posiedzeniu Sesji Rady Gminy Turośl w dniu 15.09.2017r. Uczestnikom spotkań zostały przekazane informacje dotyczące stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Przedstawiono harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przekazano warunki bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W trakcie spotkań przekazano mieszkańcom również propozycje zmiany Lokalnych kryteriów wyboru.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne mające na celu prezentację projektu zmiany Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, a także dyskusja. Dokumenty znajdują się na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl

Konsultacje odbędą się w:

1)      30.08.2017 r. godz. 10:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku,

2)      15.09.2017 r. godz. 10:00 – Urząd Gminy w Turośli.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, stanowiącego załączniku do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy że w dniu 28.07.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji z:

1.Naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu: typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

2.Naboru nr 9/2017 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej;

Początek strony

RPOWP