Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 24 września 2018 roku w Małym Płocku odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”, realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz Fundację Euronatur realizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 22.10.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 19/2018 na operacje z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Dnia 27 września 2018r. o godzinie 09: 00 odbyło się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru wniosków:

1. Wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020:

- naboru nr 13/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

- naboru nr 14/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 4e Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

- naboru nr 15/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 18.09.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach:  

- naboru nr 13/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Od 15 października do 13 listopada 2018r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tyś. zł „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 – 2020. O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Więcej informacji na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-wnioski-mozna-skladac-od-15-pazdzier.html

Początek strony

RPOWP