Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 23 stycznia 2019 r dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2019 na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 1 /2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Stowarzyszenie LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" w związku z pomyłką pisarską na Liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 15/2018 z dnia 27 września 2018 r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR oraz na Liście operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" w dniu 27 września 2018 r. dokonuje korekty ww. dokumentów - listy w załączeniu.  

Przedmiotowe omyłki nie miały wpływu na rozstrzygnięcie konkursu.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 05 października 2018 r. W związku z omyłką pisarską w Protokole z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 05 października 2018 r. dokonuje się sprostowania.

 

Początek strony

RPOWP