OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2022

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2. 2. Zachowanie gospodarcze zasobów i tradycji kulturowych

Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego na operacje z zakresu – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

I. Termin składania wniosków

- Termin, od którego można składać wnioski: 15.09.2022 r.

- Termin, do którego można składać wnioski: 30.09.2022 r.

w godzinach 07:30 – 15:30

 

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock.

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytach CD/DVD składa się w dwóch egzemplarzach. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

IV. Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie wyższej niż:

1) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 (Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.),

2) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

3) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych §2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 -2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji) oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdują się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 31 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 15,5 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) liczba przyznanych punktów w kryterium oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

2) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD, zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”. 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń służących zachowaniu, upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych.

 1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. jest pełnoletnia,
 3. miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczonej adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo:

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

 1. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki,
 1. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). 
 1. O pomoc może ubiegać się również:

1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt 1  ppkt  2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 1  ppkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

 

Pomoc na operację w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych jest przyznawana, jeżeli operacja:

 • nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;
 • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

 

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym" jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

2) operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.,                           

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,

4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

5) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,

6) podmiot ten wykaże, że: 

- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,

8) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

Koszty kwalifikowalne:

 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty:

a) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013;

b) zakupu robót budowlanych lub usług;

c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;

e) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;

f)zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;

g) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt e) i f), w tym materiałów;

h) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 

 1. Do kosztów kwalifikowanym zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69  ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
 1. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.
 1. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
 1. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
 1. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
 1. Limitu dotyczącego kosztów zakupu środków transportu, o którym mowa w pkt 6, nie stosuje się do środków transportu innych niż pojazdy silnikowe w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).

8. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:
1) od dnia w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
2) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

3) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego,
4) zostały ujęte w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt  i rozporządzenia nr 1305/2013.

 

 1. Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie, nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.

 

VI. Finanse 

-  Limit środków w ramach ogłoszonego naboru:  9 637,70 EUR  (38 550,80 PLN )

-  Minimalna całkowita wartość operacji, nie mniej niż 50 000,00 zł.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”;
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”;
 • Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca;
 • Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny (Lokalne Kryteria oceny operacji).

Dokumenty udostępnione są na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

Zestawienie dokumentów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
 2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  o wielkości przedsiębiorstwa
 5. Zasady wypełniania oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  o wielkości przedsiębiorstwa
 6. Formularz umowy o przyznanie pomocy

6a. Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

6b. Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

6c. Załącznik 3 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

6d. Załącznik 3A Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1020)

7. Formularz wniosku o płatność

7a. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

7b. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

 1. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

9a. Załącznik nr 2 Wykaz działek

9b. Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
 2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
 3. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową

Wnioskodawca jeżeli  uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

 

VIII. Inne ważne informacje

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy z załącznikami, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl, www.arimr.gov.pl. www.wrotapodlasia.pl oraz w biurze LGD.

2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w rozdziale I pkt. 1.2 § 17 – Załącznik 2 do Uchwały Nr 6/2022 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 19 lipca 2022 roku.

3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku – zasady wycofania wniosku opisane są w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w rozdziale I pkt. 1.2 § 3 – Załącznik 2 do Uchwały Nr 6/2022 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 19 lipca 2022 roku.

4. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

Attachments:
Download this file (Nabór Nr 5-2022 Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego - załączniki.zip)Nabór Nr 5-2022 Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego - załączniki.zip[Załączniki w formie skompresowanej - po pobraniu należy rozpakować plik]