Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 15 marca 2019 r. dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru 3/2019 na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku informuje, że w ramach ogłoszonego naboru wniosków Nr 2/2019 o dofinansowanie realizacji projektów na operacje z zakresu typ projektu nr 5 wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR  Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020  nie wpłynął żaden wniosek.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  informuje, że w związku z pomyłką w numeracji naborów nastąpiła zmiana numeru w GWA. Właściwy numer to: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-007/19.

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia. na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 5/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR

Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  informuje, że z uwagi na pomyłkę pisarską w treści ogłoszenia o naborze nr 4/2019 na przedsięwzięcie 3.1.2  na operacje typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 dotyczące terminu i sposobu składania wniosku oraz wystąpienia ryzyka naruszenia zasady równego traktowania potencjalnych wnioskodawców – nabór zostaje anulowany.

Początek strony

RPOWP