Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 11/2018

ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” na operacje z zakresu: typ projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie

działalności gospodarczej  

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-037/18

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 11/2018

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel główny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.1. Niwelowanie różnic w dostępie do zatrudnienia na obszarach objętych LSR

Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż w związku z oczywistą omyłką na Liście operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dniu 18 kwietnia 2018r. w zakresie naboru 6/2018, w ramach działania: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typ projektu nr 9: Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiamy listę ze skorygowaną omyłką.

Początek strony

RPOWP