Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca br.) zmianie uległy:

 

  1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - w zakresie OWU
    i załącznika nr 5 do umowy, tj. Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych;

  2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) - w zakresie wynikającym
    z treści Porozumienia oraz załącznika nr 4 tj. Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 11/2018

ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” na operacje z zakresu: typ projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie

działalności gospodarczej  

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-037/18

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 11/2018

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel główny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.1. Niwelowanie różnic w dostępie do zatrudnienia na obszarach objętych LSR

Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Początek strony

RPOWP