Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Mały Płock, dnia 9 maja 2017 roku

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 2/2017

ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” na operacje z zakresu: typ projektu nr 4  Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/17

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 1/2017

ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” na operacje z zakresu: na operacje z zakresu: typ projektu nr 5  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17

Logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR Nr 5/2017 w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu

na operacje z  zakresu - zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Dnia 3 kwietnia 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 4/2017. Dokumenty z wyboru w załącznikach.

Dnia 3 kwietnia 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 3/2017. Dokumenty z wyboru w załącznikach.

Początek strony

RPOWP