OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR Nr 1/2022

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR

Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR

Przedsięwzięcie 3.1.2 Rewitalizacja

na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali

 Działania 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 - 2020

Numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-029/21

 

I. Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014 EFRR), będzie prowadzony od dnia 28.12.2021 r. od godziny 08:00 do dnia 20.01.2022 r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej z załącznikami przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 28.12.2021 r. od godziny 07:30 do dnia 20.01.2022 r. do godziny 15:30.

 

II.      Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 1. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej.

 1. W wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
 2. W ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za

pomocą systemu GWA2014 EFRR  lecz nie później niż do 20.01.2022 r. do godziny 15:30, wnioski powinny być złożone w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”:

- trzy egzemplarze w wersji papierowej wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.  

- trzy egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

 • Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),
 • Uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (Załącznik nr 13 do Ogłoszenia
o naborze wniosków). Na ww. potwierdzeniu pracownik LGD potwierdza jego przyjęcie.

 

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD / wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel ogólny 3. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR, Cel szczegółowy 3.1. Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR, Przedsięwzięcie 3.1.2. Rewitalizacja oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Wsparcie miasta powiatowego możliwe jest tylko w przypadku, gdy projekt spełnia definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015,  poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

 Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

Wyłanianie partnerów do realizacji projektów powinno odbywać się zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014  - 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 9. Rewitalizacja małej skali Działania 8.6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014 - 2020 tj.: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Projekty z zakresu rewitalizacji obejmować będą rewitalizację małej skali:

 • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, oraz być zgodne  z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 50% maksymalnej liczby punktów, która wynosi 42 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 21 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały przez Samorząd Województwa Podlaskiego w Liście warunków udzielenia wsparcia, która  jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego  naboru to 103 653,78 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego: minimum 15%  wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ;
 2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ;
 3. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania;
 4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny (Lokalne Kryteria oceny operacji).

Dokumenty udostępnione są na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w

Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Warunki udzielenia wsparcia.
 2. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 3. Wzór wniosku o płatność.
 4. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 5. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.
 6. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
  1. Formularz w zakresie OOŚ,
  2. Instrukcja wypełniania OOŚ,
  3. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,
  4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  7. Wzór oświadczenia rejestrów GDOŚ,
  8. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,
  9. Oświadczenie o nieubieganie się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
 7. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku.
 8. Wzór umowy o dofinansowanie.
 9. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
 10. Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji
 11. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina   Mlekiem Płynąca”.
 12. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 13. Potwierdzanie złożenia wniosku.
 14. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych LGD.

 

VIII. Inne ważne informacje

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFRR wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami, Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne Kryteria Oceny Operacji, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl i w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w rozdziale II pkt 2.2 § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 10/2021 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 23 listopada 2021 roku).
 3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku - zasady wycofania wniosku opisane są w rozdziale II pkt 2.2 § 3 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 10/2021 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 23 listopada 2021 roku).
 4. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax.
  86 279 19 10, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl
Attachments:
Download this file (Zal. nr 1 Warunki udzielenia_wsparcia rewitalizacja.docx)Zal. nr 1 Warunki udzielenia_wsparcia rewitalizacja.docx[ ]
Download this file (Zal. nr 2 Uchwala_23_2020KM_RPOWP_Warunki_udzielenia_wsparcia_8_6_.pdf)Zal. nr 2 Uchwala_23_2020KM_RPOWP_Warunki_udzielenia_wsparcia_8_6_.pdf[ ]
Download this file (Zal. nr 3 Wzor_wniosku_o platnosc.doc)Zal. nr 3 Wzor_wniosku_o platnosc.doc[ ]
Download this file (Zal. nr 4 Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP_EFRR_.pdf)Zal. nr 4 Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP_EFRR_.pdf[ ]
Download this file (Zal. nr 5 Instrukcja_wypelniania_wniosku_EFRR_v_1_0_7.pdf)Zal. nr 5 Instrukcja_wypelniania_wniosku_EFRR_v_1_0_7.pdf[ ]
Download this file (Zal. nr 6a Formularz_w_zakresie_OOS.docx)Zal. nr 6a Formularz_w_zakresie_OOS.docx[ ]
Download this file (Zal. nr 6b Instrukcja wypelniania_Formularza_OOS.pdf)Zal. nr 6b Instrukcja wypelniania_Formularza_OOS.pdf[ ]
Download this file (Zal. nr 6c Oswiadczenie_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia.doc)Zal. nr 6c Oswiadczenie_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia.doc[ ]
Download this file (Zal. nr 6d Wzor_oswiadczenia_o_kwalifikowalnosci_podatku_VAT.docx)Zal. nr 6d Wzor_oswiadczenia_o_kwalifikowalnosci_podatku_VAT.docx[ ]
Download this file (Zal. nr 6e Formularz pomoc inna niz pomoc w rolnictwie lub rybolowstwie.zip)Zal. nr 6e Formularz pomoc inna niz pomoc w rolnictwie lub rybolowstwie.zip[ ]
Download this file (Zal. nr 6f Formularz przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.zip)Zal. nr 6f Formularz przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.zip[ ]
Download this file (Zal. nr 6g Wzor_oswiadczenia_rejestry_GDOS_1.docx)Zal. nr 6g Wzor_oswiadczenia_rejestry_GDOS_1.docx[ ]
Download this file (Zal. nr 6h Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_3.docx)Zal. nr 6h Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_3.docx[ ]
Download this file (Zal. nr 6i Oswiadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie_w_ramach_osi_glownych.doc)Zal. nr 6i Oswiadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie_w_ramach_osi_glownych.doc[ ]
Download this file (Zal. nr 7 Instrukcja wypelnienia zalacznikow do wniosku.docx)Zal. nr 7 Instrukcja wypelnienia zalacznikow do wniosku.docx[ ]
Download this file (Zal. nr 8 Zalacznik_I_16_6_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_EFRR_ZMIANA.doc)Zal. nr 8 Zalacznik_I_16_6_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_EFRR_ZMIANA.doc[ ]
Download this file (Zal. nr 9 Instrukcja_uzytkownika_GWA2014_v_7_0.pdf)Zal. nr 9 Instrukcja_uzytkownika_GWA2014_v_7_0.pdf[ ]
Download this file (Zal. nr 10 PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI 17.09.2021 r..pdf)Zal. nr 10 PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI 17.09.2021 r..pdf[ ]
Download this file (Zal. nr 11 LSR KMP 2014-2020 tekst jednolity z dn. 29.09.2021 r..pdf)Zal. nr 11 LSR KMP 2014-2020 tekst jednolity z dn. 29.09.2021 r..pdf[ ]
Download this file (Zal. nr 12 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 z dn. 23.11.2021 r..pdf)Zal. nr 12 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 z dn. 23.11.2021 r..pdf[ ]
Download this file (Zal. nr 13 Potwierdzenie zlozenia wniosku.doc)Zal. nr 13 Potwierdzenie zlozenia wniosku.doc[ ]
Download this file (Zal. nr 14 Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx)Zal. nr 14 Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx[ ]