OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 4/2022

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

 Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu na operacje z zakresu – podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski: 15.09.2022 r. od godz. 7:30
– Termin, do którego można składać wnioski: 30.09.2022 r. do godz. 15:30

 

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock.

 

III. Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

 1. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie
  i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz
  z wersją elektroniczną na płytach CD/DVD, składa się w 2 egzemplarzach.
 2. Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
 3. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD potwierdzającej złożenie wniosku nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru
  i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.
 5. W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

IV. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn. zm.) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Formy wsparcia

 1. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 50 000,00 zł.
 2. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Wnioskodawca
O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) jest pełnoletnia;

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212)

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu powyższe warunki i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc na operacje jest przyznawana, jeżeli:

1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz. 1885,z 2009r. poz. 489 oraz z 2017r. poz. 2440) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;

b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosują się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie.

2. operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonania tej działalności, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

3. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

4. koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn. zm.)

b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

5. biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Biznesplan o którym mowa w ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664. z późn. zm., sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i udostępnionym na stronie internetowej województwa.

Biznesplan zawiera co najmniej:

 1. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
 2. wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;
 3. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
 4. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 5. planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
1. pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

a) złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,

b) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją,

2. druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy, jest wypłacana, jeżeli:

a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.

b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, oraz:

– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub

– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

Zobowiązania beneficjenta realizującego operację:

 1. Spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
 2. osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
 3. niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
 4. przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
 5. przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;
 6. uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;
 7. dokonywania zmian w umowie;
 8. zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.

Wskaźniki
Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach ogłoszonego naboru planuje się realizację wskaźnika:

 • produktu - Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym grupy defaworyzowane)
 • rezultatu – Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

 

V. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 – 2020, Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji - Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdują się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 20 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do finansowania, musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) liczba przyznanych punktów w kryterium oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

2) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD, zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”. 

 

VI. Finanse

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:  59 701,23 €    (238 804,92 PLN)

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”:

Zestawienie dokumentów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 3. Biznesplan
 4. Biznesplan – tabele finansowe
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
 6. Wzór umowy o przyznanie pomocy

  6a. Załącznik do umowy o przyznanie pomocy, wykaz działek ewidencyjnych

 1. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
 2. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu
 3. Wniosek o płatność
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

  10a. Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

  10b. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)

  10c. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”
 3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”
 4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji

Dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD:

 1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (oryginał).
 2. Dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej zidentyfikowanej w LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”:

- Zaświadczenie z PUP (osoby bezrobotne poniżej 35 roku życia i osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia)

- orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

 1. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową – oryginał.
 2. Wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

 

VIII. Inne ważne informacje

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy z załącznikami, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: plwww.arimr.gov.plwww.wrotapodlasia.ploraz w biurze LGD.
 2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w rozdziale I. pkt. 1.2 §17 (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 6/2022 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 19 lipca 2022 roku).
 3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku - zasady wycofania wniosku opisane są w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w rozdziale I. pkt. 1.2 3 (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 6/2022 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 19 lipca 2022 roku).
 4. W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax. 86 279 19 10,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Attachments:
Download this file (Nabór Nr 4-2022 Podejmowanie działalności gospodarczej - załączniki.zip)Nabór Nr 4-2022 Podejmowanie działalności gospodarczej - załączniki.zip[Załączniki w formie skompresowanej - po pobraniu należy rozpakować plik]