Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku mieszkańcy obszaru działania LGD mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym zakładania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

 

Tematem spotkania było m.in. omówienie ogólnych zasad przyznawania pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Szczegółowo omówione zostały także Procedury wyboru i oceny operacji oraz Procedury ustalania i zmiany kryteriów oceny – zawierające Lokalne kryteria wyboru operacji.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na operacje z zakresu typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej podstawowe informacje związane z planowanym naborem zaprezentowali przedstawiciele Fundacji Science Point.

Fundacja Science Point będzie realizowała jako operator projekt  Business Point Kraina Mlekiem Płynąca w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, którego celem jest przygotowanie uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w indywidualnym doradztwie w zakresie przygotowania biznesplanu oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego).

Początek strony

RPOWP