Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że wprowadzono zmiany w treści załącznika nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD do Naborów nr  12/2018, 7/2019 i 8/2019. Zmiana zostaje wprowadzona na wniosek IZ RPOWP (która dokonuje zmian w regulaminach konkursów nierozstrzygniętych w osiach głównych programu) o naniesienie analogicznych zmian w trwających i nierozstrzygniętych naborach w LGD (tj. w ramach tych, w których nie zostały jeszcze podpisane wszystkie umowy o dofinansowanie w związku z przyznaniem dofinansowania).

 

W Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD istnieje taki zapis:

„Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.”          

 A powinno być:

„Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy:

- Wnioskodawcy, których projekty uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

- Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Wpisanie do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych.

- Projekt spełnia warunki udzielenia wsparcia, które obowiązywały w ramach właściwego naboru, których spełnienie umożliwiło rekomendowanie go do dofinansowania. Sytuacja, w której projekt na etapie podpisywania umowy nie spełnia kryteriów wyboru, skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie w świetle zapisów art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.”

Komunikat dotyczy następujących naborów wniosków o dofinansowanie z EFS ogłoszonych przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”:

- Nabór 12/2018 (Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-50/18 ) typ projektu nr 9  wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

- Nabór 7/2019 (Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/19) typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

- Nabór 8/2019  (Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/19) typ projektu nr 5 wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia publikacji komunikatu (tj. 12.07.2019r.)

Początek strony

RPOWP