Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Sprostowanie do Ogłoszenia o naborze nr 4/2019 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z dnia 31 stycznia 2019r.

 

 

W związku z omyłka pisarską w Ogłoszeniu do nabory nr 4/2016 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach RPO WP 2014-2020 dokonuje się sprostowania następujących zapisów:

- Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014 EFRR), będzie prowadzony od dnia 15.02.2019 r. - od godziny 08:00 do dnia 04.03.2019 r. do godziny 15:00.

- Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej z załącznikami przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 15.02.2019 r. od godziny 07:30 do dnia 04.03.2019 r. do godziny 15:30.

- W ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej, za pomocą systemu GWA2014 EFRR lecz nie później niż do dnia 04.03.2019 r. do godziny 15:30.

 

Nowe zapisy otrzymują brzmienie:

- Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014 EFRR), będzie prowadzony od dnia 15.02.2019 r. - od godziny 08:00 do dnia 28.02.2019 r. do godziny 15:00.

- Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej z załącznikami przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 15.02.2019 r. od godziny 07:30 do dnia 28.02.2019 r. do godziny 15:30.

- W ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej, za pomocą systemu GWA2014 EFRR lecz nie później niż do dnia 28.02.2019 r. do godziny 15:30.

Początek strony

RPOWP