Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 15/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.2. Poprawa jakości usług edukacyjnych

Przedsięwzięcie 4.2.1. Usługi edukacyjne

na operacje z zakresu: typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

 Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014 - 2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-055/19

 

I. Termin składania wniosków.

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 07.11.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 25.11.2019 r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej przyjmowane będą w siedzibie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” od dnia 07.11.2019 r. od godziny 7:30 do dnia 25.11.2019 r. do godziny 15:30.

II. Miejsce składania wniosków.

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock.

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

 • W wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż v 2.1.5. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
 • W ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFS lecz nie później niż do dnia 25.11.2019 r. do godziny 15:30. Wnioski powinny być złożone osobiście w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz dwa egzemplarze wersji elektronicznej wniosku (wersja pdf. i xml), wraz z załącznikami, nagranymi na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

 

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia o naborze wniosków). Na ww. potwierdzeniu pracownik LGD potwierdza jego przyjęcie.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

 

IV. Formy wsparcia.

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako zwrot wydatków poniesionych
i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru.

Zakres tematyczny operacji.

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego; Cel szczegółowy 4.2. Poprawa jakości usług edukacyjnych; Przedsięwzięcie 4.2.1 Usługi edukacyjne; z zakresu typu projektu nr typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Kto może składać wnioski.

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania(Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
 • instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie.

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, na realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno- przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia.

5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

- wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

- podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

- kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

- programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

 

Zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 – Mała szkoła, tj. szkoła położona na obszarze do 20 tys. mieszkańców lub szkoła do 200 uczniów (od klasy I szkoły podstawowej włącznie) wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 - 2020, oraz być zgodne  z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 50% maksymalnej liczby punktów.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 15,5 pkt.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

 

Wskaźniki

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , w ramach przedsięwzięcia 4.2.1. Usługi edukacyjne planuje się realizację:

 • wskaźnika produktu:

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć;

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie.

 • wskaźnik rezultatu

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

Liczba dzieci objętych w ramach programu które zwiększyły swoje szanse edukacyjne.

 

 1. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to 321 298,12 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

 

VII.  Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki).

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne

oraz dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”;
 2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”;
 3. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania;
 4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny (Lokalne Kryteria oceny operacji).

Dokumenty udostępnione są na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
 2. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014 - 2020 EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020.
 5. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.
 6. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
 8. Wzór potwierdzenie złożenia wniosku.
 9. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD.

9a.  Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1 typ projektu nr 5.

 1. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem.
 2. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.
 3. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.
 4. Przykładowy katalog wskaźników jak i dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty ryczałtowej.
 5. Procedury  wyboru i oceny  operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 6. Procedura ustalenia lub zmiany kryteriów oceny (Lokalne kryteria oceny operacji).

15a Lokalne kryteria wyboru operacji – usługi edukacyjne.

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych przez LGD.

 

VIII. Inne ważne informacje.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFRR wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami, Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne Kryteria Oceny Operacji, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl i w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w Rozdziale II pkt. 2.2 §17 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 14 października 2019 roku.
 3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku - zasady wycofania wniosku opisane są w Rozdziale II pkt. 2.2 § 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 14 października 2019 roku.
 4. W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

 

Attachments:
Download this file (Zał. nr 1 Warunki typ 5 14.01.2019.pdf)Zał. nr 1 Warunki typ 5 14.01.2019.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 1 Warunki typ 5 23102019.pdf)Zał. nr 1 Warunki typ 5 23102019.pdf[nieaktualny]
Download this file (Zał. nr 2 lista warunków udzielania wsparcia Działanie 9.1.doc)Zał. nr 2 lista warunków udzielania wsparcia Działanie 9.1.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 3 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf)Zał. nr 3 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 4 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 09_07_2018.pdf)Zał. nr 4 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 09_07_2018.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 5 Wykaz stawek dla typu projektu 12.06.2019.doc)Zał. nr 5 Wykaz stawek dla typu projektu 12.06.2019.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 6 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP EFS, wrzesień 2019.pdf)Zał. nr 6 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP EFS, wrzesień 2019.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 7 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS, wrzesień 2019.pdf)Zał. nr 7 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS, wrzesień 2019.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 8 Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc)Zał. nr 8 Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 9 Wzór umowy podmioty inne niż LGD ZMIANA.doc)Zał. nr 9 Wzór umowy podmioty inne niż LGD ZMIANA.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 9a Szczegółowe_wyt_do_typu_5-zaktual_wg_wytyczn_edukacji_z 11 09 2019.doc)Zał. nr 9a Szczegółowe_wyt_do_typu_5-zaktual_wg_wytyczn_edukacji_z 11 09 2019.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 10 Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc)Zał. nr 10 Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc[ ]
Download this file (Zał. nr 11 wzór wniosku o płatność_09032018.pdf)Zał. nr 11 wzór wniosku o płatność_09032018.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 12 Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017.pdf)Zał. nr 12 Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 13 Przykładowy_katalog_wskaźników_i_dokumentów_kwoty_ryczałtowe.docx)Zał. nr 13 Przykładowy_katalog_wskaźników_i_dokumentów_kwoty_ryczałtowe.docx[ ]
Download this file (Zał. nr 14 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 - tekst jednolity 14.10.2019.pdf)Zał. nr 14 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 - tekst jednolity 14.10.2019.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 15 PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI - tekst jednolity.pdf)Zał. nr 15 PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI - tekst jednolity.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 15a Procedura ustalania lub zmiany kryteriow oceny Usługi Edukacyjne.docx)Zał. nr 15a Procedura ustalania lub zmiany kryteriow oceny Usługi Edukacyjne.docx[ ]
Download this file (Zał. nr 16 Lokalna Strategia Rozwoju KMP 2014-2020 wersja obowiązująca 11.06.2019.pdf)Zał. nr 16 Lokalna Strategia Rozwoju KMP 2014-2020 wersja obowiązująca 11.06.2019.pdf[ ]
Download this file (Zał. nr 17 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx)Zał. nr 17 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx[ ]
Początek strony

RPOWP