Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 11/2018

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel główny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.1. Niwelowanie różnic w dostępie do zatrudnienia na obszarach objętych LSR

Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 3  Bezzwrotne wsparcie dla osób

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

 

w ramach
Osi Priorytetowej 
IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFS):  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-037/18.

 

I. Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 01.06.2018 r. od godziny 8:00 do dnia 18.06.2018 r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej przyjmowane będą w siedzibie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” od dnia 01.06.2018 r. od godziny 7:30 do dnia 18.06.2018 r. do godziny 15:30.

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

  • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS najbardziej aktualnej na dzień złożenia wniosku wybierając w GWA2014 EFS nr naboru dotyczący przedmiotowego naboru; tj. : RPPD.09.01.00-IZ.00-20-037/18.

·         w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFS lecz nie później niż do dnia 18.06.2018 r. do godziny 15:30, wnioski powinny być złożone osobiście w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.  

 

·          dwa egzemplarze wersji elektronicznej wniosku (wersja pdf. i  xml), wraz z załącznikami, nagranymi na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

 Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (załącznik nr 21 do Ogłoszenia 
o naborze wniosków). Na ww. potwierdzeniu pracownik LGD potwierdza jego przyjęcie.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD / wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiącą załącznik do uchwały 271/3838/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lutego 2018r., stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Kto może składać wnioski

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do lokalnej grupy działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,art.9ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

  • indywidualne doradztwo w  zakresie przygotowania biznesplanu;
  • dotacja inwestycyjna;
  • wsparcie pomostowe:
    • finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych);
    • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, oraz być zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 14,5  pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na www.krainamlekiemplynaca.pl

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to:  966 239,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

ZAŁĄCZNIKI:

1.       Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

2.       Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014-2020 EFS.

3.       Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1– typ projektu nr 3.

4.       Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.

5.       Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

6.       Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

7.       Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

8.       Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.

9.   Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

10.   Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektów ze środków EFS ( do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.

11.   Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.

12.   Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

13.   Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.

14.   Zasady realizacji projektów

15. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) .

16. Wzór regulaminu rekrutacji uczestników projektu.

17. Wzór regulaminu przyznawania bezzwrotnego wspa rcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

18. Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji ( Lokalne Kryteria wyboru Operacji).

19.  Procedury  wyboru i oceny  operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

20.  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

21.   Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowania.

Inne ważne informacje

- Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl oraz w biurze LGD.

- Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 08 stycznia 2018 roku.

- Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku - zasady wycofania wniosku opisane są w § 13 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 08 stycznia 2018 roku.

- W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock;  Tel/fax.(86)2791910, mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.krainamlekiemplynaca.pl

Dokumenty udostępnione są na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz dostępne są w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18 -5 16 Mały Płock.[1] Dotyczy operacji własnych LGD, projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

Attachments:
Download this file (Załącznik 18. Procedura ustalenia lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji.pdf)Załącznik 18. Procedura ustalenia lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 19.. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 -2020 z 08.01.2018.pdf)Załącznik 19.. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 -2020 z 08.01.2018.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 20.Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Pynca KMP 2014-2020.pdf)Załącznik 20.Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Pynca KMP 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 21. Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc)Załącznik 21. Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc[ ]
Download this file (Załacznik 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.pdf)Załacznik 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 2. Wspólna Lista wskaźników kluczowych 2014-2020.pdf)Załącznik 2. Wspólna Lista wskaźników kluczowych 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 3. lista warunków ZW 13 02 2018_typ3.doc)Załącznik 3. lista warunków ZW 13 02 2018_typ3.doc[ ]
Download this file (Załącznik 4. Karta oceny wnioskui wyboru operacji o udzielenie wsparcia.docx)Załącznik 4. Karta oceny wnioskui wyboru operacji o udzielenie wsparcia.docx[ ]
Download this file (Załącznik 5. Wykaz stawek dla towarów i usług.doc)Załącznik 5. Wykaz stawek dla towarów i usług.doc[ ]
Download this file (Załącznik 6. Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP__EFS___luty__2018_r_.pdf)Załącznik 6. Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP__EFS___luty__2018_r_.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 7. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS.pdf)Załącznik 7. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 8. Wzór umowy podmioty inne niż LGD.doc)Załącznik 8. Wzór umowy podmioty inne niż LGD.doc[ ]
Download this file (Załącznik 9. Wzór porozumienia dla pjb.docx)Załącznik 9. Wzór porozumienia dla pjb.docx[ ]
Download this file (Załącznik 10. Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx)Załącznik 10. Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx[ ]
Download this file (Załącznik 11.Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc)Załącznik 11.Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc[ ]
Download this file (Załącznik 12. Wzór wniosku o płatność_09032018.pdf)Załącznik 12. Wzór wniosku o płatność_09032018.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 13._Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017.pdf)Załącznik 13._Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 14. Zasady realizacji projektów_typ_3_bezzwrotne dotacje.doc)Załącznik 14. Zasady realizacji projektów_typ_3_bezzwrotne dotacje.doc[ ]
Download this file (Załącznik 15. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego,.pdf)Załącznik 15. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego,.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 16. Regulamin rekrutacji z załacznikami.doc)Załącznik 16. Regulamin rekrutacji z załacznikami.doc[ ]
Download this file (Załącznik 17. Regulamin przyznawania wsparcia z załacznikami.doc)Załącznik 17. Regulamin przyznawania wsparcia z załacznikami.doc[ ]
Początek strony

RPOWP