Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 10/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2.2. Zachowanie gospodarcze zasobów i tradycji kulturowych

Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego

na operacje z zakresu - zachowanie dziedzictwa lokalnego

w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

I. Termin składania wniosków

- Termin, od którego można składać wnioski: 10.04.2018

- Termin, do którego można składać wnioski: 30.04.2018

w godzinach 7:30 – 15:30

 

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock.

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytach CD/DVD składa się w dwóch egzemplarzach.

Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD / wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

IV. Formy wsparcia

Pomoc na operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest przyznawana w wysokości:

1) określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuję taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3,

b) 100% – w przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4 – 8;

2) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020; (Dz. U. z 2017 poz.772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588).

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 – 2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata
2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdują się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 40 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 20 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) liczba przyznanych punktów w kryterium oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

2) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD, zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”. 

Ocena i wybór operacji przez LGD trwa maksymalnie 45 lub 52 dni w sytuacji wezwania Beneficjenta/ów do wyjaśnień i/lub uzupełnień liczonych od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. Ocena i wybór operacji odbywa się zgodnie z częścią 1.2 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460).

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

4. O pomoc może ubiegać się również:

- gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust.1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

- powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust.1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli:

1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

4. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwane dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tyś. złotych;

7. podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

8. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

9. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

VI. Finanse

- Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 302 612,00 PLN

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Wykaz dokumentów:

1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3. Wzór umowy o przyznanie pomocy

a) Załącznik 1 IW Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

b) Załącznik 2 IW Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

c) Załącznik 3 IW Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

d) Załącznik 3a IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

4. Wzór wniosku o płatność

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

6. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

7. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

8. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

10. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

11. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji).

13. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.

 

VIII. Inne ważne informacje

1.Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy z załącznikami, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl oraz w biurze LGD.

2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 08 stycznia 2018 roku.

3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku- zasady wycofania wniosku opisane są w § 13 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 08 stycznia 2018 roku.

4. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax.862791910, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

5. Dokumenty udostępnione na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl dostępne są w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18 -5 16 Mały Płock.

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o przyznanei pomocy. (excel).xlsx)Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o przyznanei pomocy. (excel).xlsx[ ]
Download this file (Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o przyznanie pomocy.pdf)Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf)Załącznik Nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr  3. Wzór umowy o przyznanie pomocy.pdf)Załącznik Nr 3. Wzór umowy o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 3a - Załącznik 1 IW Zestawienie rzeczowo Finansowe.pdf)Załącznik Nr 3a - Załącznik 1 IW Zestawienie rzeczowo Finansowe.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 3b - Załącznik 2 IW Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowane będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf)Załącznik Nr 3b - Załącznik 2 IW Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowane będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 3c - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf)Załącznik Nr 3c - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 3d - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf)Załącznik Nr 3d - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 4 Wzór wniosku o płatność.pdf)Załącznik Nr 4 Wzór wniosku o płatność.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf)Załącznik Nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr  6 Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.docx)Załącznik Nr 6 Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.docx[ ]
Download this file (Załącznik Nr 6 Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf)Załącznik Nr 6 Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 7 Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf)Załącznik Nr 7 Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 8  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls)Załącznik Nr 8 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls[ ]
Download this file (Załącznik Nr 9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r..pdf)Załącznik Nr 9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r..pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 10 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca KMP 2014-2020.pdf)Załącznik Nr 10 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca KMP 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 11 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 -2020 z 08.01.2018.pdf)Załącznik Nr 11 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 -2020 z 08.01.2018.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 12 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji.pdf)Załącznik Nr 12 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 13 Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.docx)Załącznik Nr 13 Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.docx[ ]
Początek strony

RPOWP