Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 NABÓR nr 1/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 4 Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.3. Poprawa jakości usług społecznych

Przedsięwzięcie 4.3.1. Usługi społeczne

na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej

 Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-057/17

I.         Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 28.12.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 26.01.2018 r.

w godzinach 7:30 – 15:30

 

II.      Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 2.0.1. która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html), w terminie od 28.12.2017 r. od godz. 8:00 do 26.01.2018 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”: 2 egzemplarzy wniosku w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFS); 2 egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie; wersji elektronicznej wniosku (XML i/lub PDF) nagranych na nośniku elektronicznym (płytka CD/DVD – 2 szt.) w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 26.01.2018 r. do godz. 15:30

Wnioski, które wpłyną do Biura LGD  „Kraina Mlekiem Płynąca” po terminie lub w sposób niezgodny z Procedurami LGD nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku w wersji papierowej z załącznikami do Biura LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

IV.   Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

·         Kto może składać wnioski ?

W ramach działania 9.1, zgodnie z SZOOP MRPOWP 2014 – 2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalnej Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

1)      instytucje pomocy i integracji społecznej:

•      jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

•      jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

•      inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

2)      podmioty ekonomii społecznej:

•      przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

•      podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

•      organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

•      podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

3)      jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

  ·         Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Działania 9.1  zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Programy aktywności lokalnej - wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:

a)    Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, np.:

·      działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;

·      działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);

·      rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego

b)   Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, np.:

·      staże zawodowe, praktyki zawodowe;

·      subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);

·      poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;

·      kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;

·      zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;

·      sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.

c)     Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej), np.:

·      realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);

·      nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

d)   Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

·      udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;

·      udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

·      udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, oraz być zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 27 pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na www.krainamlekiemplynaca.pl

Uwaga

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustaw realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych  2014-2020 oraz niektórych  innych ustaw, uprzejmie informujemy, iż art. 21 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r.  poz. 378; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475) otrzymuje nowe brzmienie o treści: „ 1. W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia. 1a) Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. 1b) Wezwanie, o którym mowa  w ust. 1a, wydłuża termin określony w ust. 1 o 7 dni. 1c) Podmiot ubiegający się  o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie  z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.”

Wobec powyższego Lokalna  Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z konieczności  uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 4.3. Poprawa jakości usług społecznych, przedsięwzięcie 4.3.1. Usługi społeczne, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały przez Samorząd Województwa Podlaskiego w Liście warunków udzielenia wsparcia, która  jest dostępna pod następującym

adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

 

VI. Finanse

-   Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego

naboru to 1 127 279,00 PLN

-        Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu

Własnego stanowiącego minimum 5%wydatków kwalifikowalnych projektu.

-        Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

ZAŁĄCZNIKI:

1.      Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

2.      Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014_2020 EFS

3.      Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1– typ projektu nr 6.

4.      Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

5.      Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia

6.      Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

7.      Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

8.      Instrukcja wypełniania wniosku

9.      Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

10.  Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

11.  Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.

12.  Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

13.  Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

14.  Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji ( Lokalne Kryteria wyboru Operacji)

15.  Procedury  wyboru i oceny  operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

16.  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

VI.  Inne ważne informacje

-     Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl i w  biurze LGD.

-     Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku

-     Wnioskodawca  ma możliwość wycofania protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin jego rozpatrzenia lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IŻ RPOWP pozostawia środki odwoławcze bez rozpatrzenia. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

-     Wycofanie wniosku: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się  o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

-     W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

Początek strony

RPOWP