Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 14/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR

 Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR

Przedsięwzięcie 3.1.1 Infrastruktura społeczna

na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Działania 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-046/17

I. Termin składania wniosków:

Składanie wniosków w wersji papierowej od 11.12.2017 do 05.01.2018 roku w godzinach od 7:30 do 15:30

Składanie wniosków w wersji elektronicznej od 11.12.2017 do 05.01.2018 roku w godzinach od 8:00 do 15:00

 

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

     Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( Załącznik nr 8 do ogłoszenia) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (Załącznik nr 9 do ogłoszenia), dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html)

Warunkiem uczestnictwa w naborze  jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR) w wersji instalacyjnej GWA2014, (EFRR), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html), w terminie od 11.12.2017 r. od godz. 8:00 do 05.01.2018 r. do godziny 15:00.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”:

     1)  3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały). Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną).

     2)  3 egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie wniosku o dofinansowanie.

     3)  2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

 • Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),

 • Uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” po terminie lub w sposób niezgodny z Procedurami LGD nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku w wersji papierowej z załącznikami do Biura LGD  „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

„Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR, Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR, Przedsięwzięcie 3.1.1 infrastruktura społeczna oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 8 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR:

Wszystkie podmioty z wyłączenie osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Wnioskodawcami w ramach projektów dostosowujących obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą być np. NZOZ-y, lub inne podmioty, które wykażą że świadczą ww. usługi.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015,  poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

Wyłanianie partnerów do realizacji projektów powinno odbywać się zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Mlekiem Płynąca w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu Nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności:

- infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,

- infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),

- modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe (projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług)

- projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mając na uwadze dezinstytualizację usług społecznych, nie będą wspierane duże placówki czy duże ośrodki pomocy, a budowa nowych będzie możliwa pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz budowa infrastruktury na danym obszarze została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Wsparciem objęte będą placówki takie jak np. klubiki dla dzieci, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w zakresie wielkości placówki należy uwzględnić zapisy Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

W przypadku modernizacji infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające dezinstytualizację usług – nie będzie wspierana infrastruktura spełniająca tylko same funkcje noclegowe. Projekty obejmujące infrastrukturę noclegową muszą uwzględniać inne specjalistyczne usługi np. rehabilitacyjne lub terapeutyczne.

W zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.     

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne kryteria wyboru operacji stanowiące Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o naborze, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Kraina Mlekiem Płynąca i otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum  50% z maksymalnej liczby 63 punktów.

Minimalna liczba punktów jaką musi otrzymać operacja wynosi 32 punktów. 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na  obszarach objętych LSR przedsięwzięcie 3.1.1 Infrastruktura społeczna  zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu  nr 8  zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały przez Samorząd Województwa Podlaskiego w Liście warunków udzielenia wsparcia, która  jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi Załącznik nr  7 do ogłoszenia. 

 

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to 2 624 254,00 PLN

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE projektu:

 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

 • W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

 • Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania UE 85%. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi - przez właściwą instytucję) - 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020.

 • Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%. 

         2. Wkład własny:

 • Projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych.

 • Projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

         3. Dla projektów objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z art. 56 ust. 6 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu”.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 ZAŁĄCZNIKI:

1.       Warunki udzielenia wsparcia.

2.      Wzór umowy o dofinansowanie.

3.      Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji).

4.      Wzór wniosku o dofinansowanie.

5.      Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

     a) formularz w zakresie OOŚ,

     b) instrukcja wypełniania OOŚ,

     c) oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,

     d) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

     e) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

     f) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

     g) wzór oświadczenie rejestrów GDOŚ,

     h) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

      i) oświadczenie o nieubieganie się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.

6.      Wzór wniosku o płatność.

7.      Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania  8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

8.      Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

9.      Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).

10.    Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku.

11.    Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji (Lokalne Kryteria Wyboru Operacji).

12.    Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

13.    Procedury  wyboru i oceny  operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

VIII. Inne ważne informacje

 

 • Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFRR wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl i www.wrotapodlasia.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku.

 • Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

 • W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

 • Wycofanie   wniosku:   Podmiotowi   ubiegającemu   się   o   wsparcie   przysługuje    prawo wycofania   wniosku.   W   przypadku   wycofania   wniosku   przez   podmiot   ubiegający   się o   wsparcie   zobowiązany   jest   on   do   pisemnego   zawiadomienia   LGD   „Kraina   Mlekiem Płynąca”   o   wycofaniu   wniosku  lub   innej   deklaracji   związanej   z   pozostawieniem   śladu rewizyjnego.

 • Wnioskodawca ma możliwość wycofania protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

 • W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

Początek strony

RPOWP