Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 

NABÓR Nr 9/2017 

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Mlekiem Płynąca”

 Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.3. Poprawa jakości usług społecznych

Przedsięwzięcie 4.3.1. Usługi społeczne

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 9  Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 

 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-036/17

I.         Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 28.06.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 17.07.2017 r.

w godzinach od 07:30 do 15:30

 

Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin to grudzień 2017 r.

 

II.      Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.1.3, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl,

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html), w terminie od 28.06.2017 r. od godz. 08:00 do 17.07.2017 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”: 2 egzemplarzy wniosku w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFS); 2 egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie; wersji elektronicznej wniosku (XML i/lub PDF) nagranych na nośniku elektronicznym (płytka CD/DVD – 2 szt.)  w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 17.07.2017 r. do godz. 15:30

Wnioski, które wpłyną do Biura LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” po terminie lub w sposób niezgodny z Procedurami LGD nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku w wersji papierowej z załącznikami do Biura LGD  „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.   Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

 

Zakres tematyczny operacji

·           Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:           
 - jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,

 - partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,         
 - instytucje pomocy i integracji społecznej,            
 - publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,          
 - jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,          
 - podmioty ekonomii społecznej oraz         
 - organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

 

·           Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej w szczególności  poprzez:

9a) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego ( o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności);

9b) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

9c) świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub osób rodzin z dziećmi niepełnosprawnościami.

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, oraz być zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 27 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia

VI.  Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 805 199,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

ZAŁĄCZNIKI:

 

1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1– typ projektu nr 9. 

4.Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.

6. Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014_2020 EFS.

7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

8. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

9. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.

10. Wzór wniosku beneficjenta o płatność.

11. Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.

12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS  (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

14. Instrukcja_wypelniania_wniosku_GWA_EFS_od_1_1_4.

 

VIII. Inne ważne informacje

1.      Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wraz
z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

2.      Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia
18 października 2016 roku.

3.      Wnioskodawca ma możliwość wycofania protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

4.      Wycofanie wniosku: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

5.      W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock Tel/fax. 86 279 19 10,

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl[1]    Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

 

Początek strony

RPOWP