Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 

NABÓR nr 3/2016 

w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

 „Kraina Mlekiem Płynąca” 

 Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców 

Cel szczegółowy 2.2. Zachowanie gospodarcze zasobów i tradycji kulturowych 

Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego 

na operacje z zakresu  - zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

 I. Termin składania wniosków 

-          Termin, od którego można składać wnioski: 07.11.2016 

-          Termin, do którego można składać wnioski: 25.11.2016 

           w godzinach 7:30 – 15:30 

II. Miejsce składania wniosków 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie 

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 wersje elektroniczne. 

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. 

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. 

IV. Formy wsparcia 

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na jedną operację można uzyskać pomoc w wysokości do 150 000,00 zł.

W ramach konkursu można uzyskać refundację kosztów kwalifikowalnych określonych na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych oraz 100% kosztów– w przypadku pozostałych podmiotów. 

V. Warunki udzielenia wsparcia 

Zakres tematyczny operacji 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020; Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).  

Kryteria wyboru operacji 

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD  „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriach wyboru operacji. 

LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 – 2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata
2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdują się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 49 punktów. Operacja aby mogła  zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 25 punktów. 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 

1)   procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna, 

2)   liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna, 

3)   o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”. 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR  Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru. 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1.      osobą fizyczną, jeżeli: 

·         jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

·         jest pełnoletnia, 

·         ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

·         miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, albo 

2.      osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo 

3.      jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, 

4.      o pomoc może ubiegać się również: 

1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację; 

2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt 1. 

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli: 

1.      koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;  

2.      operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

3.      operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem; 

4.      inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013; 

5.      operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; 

6.      minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tyś. złotych; 

7.      podmiot ten wykaże, że: 

a)      posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub 

b)      posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

c)      posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

d)      wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować; 

8.      realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

9.      została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi. 

Pomoc na operację w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

VI. Finanse 

 -  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 150 000,00 zł na jedną operację 

 -  Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 300 000,00 zł 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.  

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Wykaz dokumentów: 

-     Wzór wniosku o przyznanie pomocy +Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

-     Wzór umowy o przyznanie pomocy 

-     Załącznik 1 IW Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji 

-     Załącznik 2 IW Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością 

-     Załącznik 3 IW Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 

-     Załącznik 4 IW Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 

-     Załącznik 5 IW Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych 

-     Załącznik 5a IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych 

-     Wzór wniosku o płatność + Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

-     Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych

-     Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

-     Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” 

-     Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” 

-     Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji) 

VIII. Inne ważne informacje 

- Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz umowy z załącznikami o udzielenie wsparcia dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl  www.arimr.gov.pl oraz www.wrotapodlasia.pl 

- Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 7/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku.

- W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock 

- Tel/fax. 86 279 19 10, e -mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

Początek strony

RPOWP