Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 

NABÓR Nr 2/2016 w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

 

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1.  Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu

na operacje z zakresu – rozwój przedsiębiorczości

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

I. Termin składania wniosków

-   Termin, od którego można składać wnioski: 07.11.2016 r.

-  Termin, do którego można składać wnioski: 22.11.2016 r.

w godzinach 7:30 – 15:30 

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 kopie  w wersji elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

IV. Formy wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70% kosztów określonych we wniosku o dofinansowanie i biznesplanie. 

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020; Dz. U. z 2015 poz. 1570
z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdują się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 56 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 28 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1)   procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

2)   liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

3)   o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina  złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”. 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 - 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 - 2020
– zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

I. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. osobą fizyczną, jeżeli:

a)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c)    miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

II.W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. I powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

III.W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1)

IV. Pomoc jest przyznawana jeżeli:

1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;

2. Operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynął 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

3.Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację podejmowania działalności gospodarczej;

4.Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

5. Zapisu pkt IV.2 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tyś. złotych.

6. Utworzenia miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2, w odniesieniu do innej operacji. 

VI. Finanse

-     Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 300 000,00 zł na jednego beneficjenta

-     Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 900 000,00 zł 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. 

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Wykaz dokumentów:

-     Wzór wniosku o przyznanie pomocy + Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

-     Biznesplan + Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

-     Wzór wniosku o płatność  + Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

-     Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa + Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

-     Wzór umowy o przyznanie pomocy

-     Załącznik 1 IW Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

-     Załącznik 2 IW Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

-     Załącznik 3 IW Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

-     Załącznik 4 IW Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

-     Załącznik 5 IW Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

-     Załącznik 5a IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

-     Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych

-     Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

-     Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

-     Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

-     Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji)

 

I.     Inne ważne informacje

-    Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz umowy z załącznikami o udzielenie wsparcia dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl www.arimr.gov.pl oraz www.wrotapodlasia.pl

-     Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia
18 października 2016 roku 

-     W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

Attachments:
Download this file (Biznesplan.doc)Biznesplan[ ]
Download this file (Biznesplan.pdf)Biznesplan[ ]
Download this file (Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu.pdf)Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu.pdf[ ]
Download this file (Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf[ ]
Download this file (Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020.pdf[ ]
Download this file (Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx)Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx[ ]
Download this file (Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.pdf)Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.pdf[ ]
Download this file (Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.xls)Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.xls[ ]
Download this file (Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji).pdf)Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji).pdf[ ]
Download this file (Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.pdf)Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.pdf[ ]
Download this file (Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.docx)Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.docx[ ]
Download this file (Wniosek o płatność.pdf)Wniosek o płatność.pdf[ ]
Download this file (Wniosek o płatność.xlsx)Wniosek o płatność.xlsx[ ]
Download this file (Wniosek o przyznanie pomocy.pdf)Wniosek o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (Wniosek o przyznanie pomocy.xlsx)Wniosek o przyznanie pomocy.xlsx[ ]
Download this file (Wzór umowy o przyznanie pomocy.pdf)Wzór umowy o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 1 IW Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji.pdf)Załącznik 1 IW Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 2 IZ Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf)Załącznik 2 IZ Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 3 IZ Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.pdf)Załącznik 3 IZ Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 4 IW Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.pdf)Załącznik 4 IW Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 5 IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf)Załącznik 5 IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf[ ]
Download this file (Załącznik 5a IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf)Załącznik 5a IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf[ ]
Download this file (Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.pdf)Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.pdf[ ]
Początek strony

RPOWP