ZARZĄD STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA”
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Specjalisty  ds. realizacji LSR na lata 2014 – 2020 w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Stanowisko: Specjalista  ds. realizacji LSR na lata 2014 – 2020:

 

Miejsce wykonywania pracy: obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku, ul. Krótka 15, 18 – 507 Mały Płock

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na 0,6 etatu

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku Specjalisty ds. realizacji LSR na lata 2014 - 2020:

 1. prowadzenie na obszarze Lokalnej Grupy Działania doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
 2. wykonywanie czynności związanych z oceną formalną wniosków składanych do LGD zgodnie z przyjętą Procedurą oceny operacji,
 3. udział w posiedzeniach organu decyzyjnego LGD,
 4. realizacja zadań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Planem Komunikacji, w szczególności prowadzenie działań informacyjnych na obszarze LGD w zakresie możliwości finansowania działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju oraz działań promocyjnych,
 5. udzielanie informacji o działalności LGD, odpowiedzi i wyjaśnień dot. wdrażania LSR – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 6. koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR zgodnie z przyjętą procedurą aktualizacji LSR,
 7. zbieranie wniosków dotyczących zmiany i aktualizacji kryteriów wyboru operacji i ich analiza w celu realizacji procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru przyjętej przez LGD,
 8. monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,
 9. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją strony internetowej LGD,
 10. przygotowanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju,
 11. przygotowanie i prezentowanie informacji na temat projektów,
 12. nadzór nad wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD,
 13. przyjmowanie wniosków, postulatów, udzielanie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień dla mieszkańców wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 14. współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,
 15. organizacja i prowadzenie szkoleń dla beneficjentów LGD, spotkań i konferencji, konkursów, debat, wyjazdów studyjnych,
 16. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu, realizacja zadań określonych przez Zarząd,
 17. realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura lub Zarząd,
 18. udział w innych pracach wynikających z zadań LGD.

II. Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w realizacji projektów ze środków UE,
 5. znajomość podejścia RLKS,
 6. znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich,
 7. doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE, w szczególności RPO WP, PROW
 8. znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”
 9. umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MSO.

III. Wymagania pożądane:

 1. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
 2. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
 3. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 4. umiejętność pracy w zespole.

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Specjalisty ds. realizacji LSR na lata 2014 – 2020 w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock w terminie do 30 grudnia 2020 r. do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. realizacji LSR na lata 2014 - 2020 w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca".

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Biura Stowarzyszenia w Małym Płocku. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w dziale II, w punktach 1-3 oraz 6-9, powinny być czytelnie podpisane przez zgłaszających się do konkursu.

Kserokopie dokumentów, o których mowa w dziale II, w punkcie 4-5 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zgłaszających się do konkursu bądź organy do tego uprawnione.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Stowarzyszenia powoła Komisję Konkursową,
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
 3. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 13 dni, licząc od dnia następującego po dniu ogłoszenia konkursu,
 4. zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

PREZES STOWARZYSZENIA

Elżbieta Parzych