ZARZĄD STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA”
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Pracownika ds. administracyjno - biurowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Stanowisko: Pracownik ds. administracyjno - biurowych

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku, ul. Krótka 15, 18 – 507 Mały Płock

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku Pracownika ds. administracyjno - biurowych:

 1. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz przekazywanie jej na poszczególne stanowiska pracy zgodnie z dekretacją,
 2. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki środkami rzeczowymi, drukami, formularzami, zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz zapewnienie ich konserwacji,
 3. obsługa kserokopiarki, i telefaksu,
 4. prowadzenie ewidencji ogłoszeń i informacji wywieszanych na tablicach ogłoszeń, obsługa techniczna tablicy ogłoszeń w biurze,
 5. prowadzenie ewidencji pieczęci, ich zakup i likwidacja,
 6. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją telefonu i usługami telekomunikacyjnymi w biurze,
 7. gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
 8. obsługa spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD, posiedzeń organów Stowarzyszenia,
 9. obsługa poczty elektronicznej, prowadzenie własnej dokumentacji i korespondencji elektronicznej związanej z realizacją projektu w sposób przejrzysty, czytelny i estetyczny,
 10. Redagowanie notatek prasowych i informacji na stronę internetową,
 11. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu, realizacja zadań określonych przez Zarząd,
 12. realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura lub Zarząd,
 13. udział w innych pracach wynikających z zadań LGD.

II. Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne,
 4. znajomość regulacji prawnych w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,
 5. dobra znajomość struktury Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”,
 6. znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”,
 7. umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MSO.

III. Wymagania pożądane:

 1. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
 2. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
 3. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 4. umiejętność pracy w zespole.

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Pracownika ds. administracyjno – biurowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock w terminie do 30 grudnia 2020 r. do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Pracownika ds. administracyjno - biurowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca".

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Biura Stowarzyszenia w Małym Płocku. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w dziale II, w punktach 1-3 oraz 6-9, powinny być czytelnie podpisane przez zgłaszających się do konkursu.

Kserokopie dokumentów, o których mowa w dziale II, w punkcie 4-5 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zgłaszających się do konkursu bądź organy do tego uprawnione.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Stowarzyszenia powoła Komisję Konkursową,
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
 3. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu ogłoszenia konkursu,
 4. zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

              

 PREZES

Elżbieta Parzych