OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 6/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2. 2. Zachowanie gospodarcze zasobów i tradycji kulturowych

Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego

na operacje z zakresu – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 I. Termin składania wniosków

- Termin, od którego można składać wnioski: 05.04.2019 r.

- Termin, do którego można składać wnioski: 18.04.2019 r.

w godzinach 07:30 – 15:30

 

 II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,

Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock.

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytach CD/DVD składa się w dwóch egzemplarzach. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

 IV. Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

1) określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

 1. a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuję taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3,
 2. b) 100% – w przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4 – 8;

2) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

 

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(§2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020; (Dz. U. z 2017 poz.772 z późn. zm.).

 

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 – 2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata
2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdują się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 40 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 20 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) liczba przyznanych punktów w kryterium oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

2) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD, zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”. 

Ocena i wybór operacji przez LGD trwa maksymalnie 45 lub 52 dni w sytuacji wezwania Beneficjenta/ów do wyjaśnień i/lub uzupełnień liczonych od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. Ocena i wybór operacji odbywa się zgodnie z częścią 1.2 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń służących zachowaniu, upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych.

 1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
 2. a) osobą fizyczną, jeżeli:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460).
 • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
 1. b) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 2. c) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

 

 1. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki,
 2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). 

 

 

O pomoc może ubiegać się również:

gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt.  1 b), jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach, której zamierza realizować operację.

 1. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
 2. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym" jeżeli:
 3. a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013,
 4. b) operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.,
 5. c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,
 6. d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 7. e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 8. f) podmiot ten wykaże, że: 
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub,
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub,
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub,
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
 1. g) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
 2. h) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

Koszty kwalifikowalne:

 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty:
 2. a) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013;
 3. b) zakupu robót budowlanych lub usług;
 4. c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
 5. d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
 6. e) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;
 7. f) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów;
 8. g) podatku od towarów i usług (vat), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- jeżeli są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 1. Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69  ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
 2. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.
 3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
 4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
 5. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
 6. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:

1) od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
2) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – z zastosowaniem trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,

3) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego,
4) zostały ujęte w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt  i rozporządzenia nr 1305/2013.

 1. Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie, nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.`

 VI. Finanse 

-  Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 112 411,00 PLN

-  Minimalna całkowita wartość operacji, nie mniej niż 50 000,00 zł.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. 

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Wykaz dokumentów:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy.
 2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania.
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  o wielkości przedsiębiorstwa.
 5. Zasady wypełniania oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  o wielkości przedsiębiorstwa.
 6. Formularz umowy o przyznanie pomocy
  1. Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji
  2. Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
  3. Załącznik 3 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych
  4. Załącznik 3A Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1020)
 7. Formularz wniosku o płatność
 8. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
 10. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 12. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
 13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 14. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 15. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji).
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

VIII. Inne ważne informacje

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy z załącznikami, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl, www.arimr.gov.pl. www.wrotapodlasia.pl oraz w biurze LGD.

2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 rozdział I pkt. 1.2 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 8/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego  2019  roku.

3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku – zasady wycofania wniosku opisane są w § 3 rozdział I pkt. 1.2 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 8/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 roku.

4. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax.862791910, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

Attachments:
Download this file (1 Formularz wniosku o przyznanie pomocy.pdf)1 Formularz wniosku o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (1 Formularz wniosku o przyznanie pomocy.xlsx)1 Formularz wniosku o przyznanie pomocy.xlsx[ ]
Download this file (2 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania.pdf)2 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania.pdf[ ]
Download this file (2 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania.xlsx)2 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania.xlsx[ ]
Download this file (3 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf)3 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (4 Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a.xlsx)4 Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a.xlsx[ ]
Download this file (4 Oświadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf)4 Oświadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf[ ]
Download this file (5 Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf)5 Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf[ ]
Download this file (6 Formularz umowy o przyznaniu pomocy.pdf)6 Formularz umowy o przyznaniu pomocy.pdf[ ]
Download this file (6a Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji.pdf)6a Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji.pdf[ ]
Download this file (6b Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych.pdf)6b Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych.pdf[ ]
Download this file (6c Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.pdf)6c Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.pdf[ ]
Download this file (6d Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy.pdf)6d Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy.pdf[ ]
Download this file (6e Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanuInformacja po realizacji operacji.pdf)6e Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanuInformacja po realizacji operacji.pdf[ ]
Download this file (7 Formularz wniosku o płatność.pdf)7 Formularz wniosku o płatność.pdf[ ]
Download this file (7 Formularz wniosku o płatność.xlsx)7 Formularz wniosku o płatność.xlsx[ ]
Download this file (7a Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania WOP.pdf)7a Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania WOP.pdf[ ]
Download this file (8 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf)8 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf[ ]
Download this file (9 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls)9 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls[ ]
Download this file (10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r..pdf)10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r..pdf[ ]
Download this file (11 Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.docx)11 Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.docx[ ]
Download this file (12 LSR KMP 2014-2020 wersja obowiązująca.pdf)12 LSR KMP 2014-2020 wersja obowiązująca.pdf[ ]
Download this file (13 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 tekst jednolity.pdf)13 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 tekst jednolity.pdf[ ]
Download this file (14 PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI - tekst jednolity.pdf)14 PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI - tekst jednolity.pdf[ ]
Download this file (15 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx)15 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx[ ]