Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018z dnia 21 sierpnia br.) zmianie uległy:

1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

 

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- Umowa – wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek stosowania aktualnych wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans, niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020;

- Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności – usunięto kolumnę dot. Kwoty planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia;

- Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych –wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywanie jest w imieniu i na rzecz partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;

- Zmian redakcyjnych.

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.

Wprowadzane zmiany we wzorach umów oraz załącznikach mają zastosowanie do następujących konkursów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: