OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 12/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 4 Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.3. Poprawa jakości usług społecznych

Przedsięwzięcie 4.3.1. Usługi społeczne

na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej

Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-050/18

 

I. Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 23.07.2018 r. od godziny 8:00 do dnia 06.08.2018 r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej przyjmowane będą w siedzibie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” od dnia 23.07.2018 r. od godziny 7:30 do dnia 06.08.2018 r. do godziny 15:30.

 

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

- w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.0.5. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

- w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFS lecz nie później niż do dnia 06.08.2018 r. do godziny 15:30, wnioski powinny być złożone osobiście w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

- dwa egzemplarze wersji elektronicznej wniosku (wersja pdf. i xml), wraz z załącznikami, nagranymi na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (załącznik nr 14 do Ogłoszenia
o naborze wniosków). Na ww. potwierdzeniu pracownik LGD potwierdza jego przyjęcie.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD / wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naborui późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Kto może składać wnioski – Typ wnioskodawcy

W ramach działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014 – 2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalnej Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

- jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne

- partnerstwo JST jednostkami sektora finansów publicznych

- instytucje pomocy i integracji społecznej

- publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej

- jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodzin i pieczy zastępczej

- podmioty ekonomii społecznej oraz

- organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 9 Działania 9.1. zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej

w szczególności poprzez:

9a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w społeczności lokalnej);

9b) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

9c) Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, oraz być zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 20,5 pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na www.krainamlekiemplynaca.pl

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 4.3. Poprawa jakości usług społecznych, przedsięwzięcie 4.3.1. Usługi społeczne, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 9 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014 - 2020.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały przez Samorząd Województwa Podlaskiego w Liście warunków udzielenia wsparcia, która jest dostępna pod następującym

adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

 

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to 899 901,63 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

2. Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014-2020 EFS.

3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1– typ projektu nr 9.

4. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

5. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

7. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.

8. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

9. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektów ze środków EFS ( do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.

10. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.

11. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

12. Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.

13. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów.

14. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowania.

15. Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji ( Lokalne Kryteria wyboru Operacji).

16. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

17. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

VIII. Inne ważne informacje

- Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl oraz w biurze LGD.

- Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 08 stycznia 2018 roku.

- Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku - zasady wycofania wniosku opisane są w § 13 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 08 stycznia 2018 roku.

- W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock; Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.krainamlekiemplynaca.pl

- Dokumenty udostępnione na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz dostępne są w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock.

 

Attachments:
Download this file (12-2018 Załacznik Nr 1 Warunki udzielenia wsparcia, zmiana 12.07.2019.doc)Załacznik Nr 1 Warunki udzielenia wsparcia, zmiana 12.07.2019[ ]
Download this file (Załacznik Nr 1 Warunki udzielenia wsparcia.pdf)Załacznik Nr 1 Warunki udzielenia wsparcia.pdf[wersja nieaktualna]
Download this file (Załącznik Nr 2 Wspolna lista wskaznikow kluczowych EFS.pdf)Załącznik Nr 2 Wspolna lista wskaznikow kluczowych EFS.pdf[wersja nieaktualna]
Download this file (Załącznik Nr 3 lista warunków udzielenia wsparcia.doc)Załącznik Nr 3 lista warunków udzielenia wsparcia.doc[ ]
Download this file (Załacznik Nr 4 Wykaz stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 9.doc)Załacznik Nr 4 Wykaz stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 9.doc[wersja nieaktualna]
Download this file (Załącznik nr 5 Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP__EFS___luty__2018_r_.pdf)Załącznik nr 5 Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_RPOWP__EFS___luty__2018_r_.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS.pdf)Załącznik Nr 6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS.pdf[wersja nieaktualna]
Download this file (Załącznik Nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc)Załącznik Nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc[ ]
Download this file (Załącznik Nr 8 Wzór porozumienia dla pjb - rzeczywiście poniesione wydatki.docx)Załącznik Nr 8 Wzór porozumienia dla pjb - rzeczywiście poniesione wydatki.docx[ ]
Download this file (Załącznik Nr 9 Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx)Załącznik Nr 9 Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe.docx[ ]
Download this file (Załącznik Nr 10 Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc)Załącznik Nr 10 Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc[ ]
Download this file (Załacznik Nr 11 Wzór wniosku o płatność.pdf)Załacznik Nr 11 Wzór wniosku o płatność.pdf[ ]
Download this file (Załącznik nr 12 Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017(4).pdf)Załącznik nr 12 Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017(4).pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 13 Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów.doc)Załącznik Nr 13 Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów.doc[ ]
Download this file (Załącznik Nr 14 Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc)Załącznik Nr 14 Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc[ ]
Download this file (Załącznik Nr 15 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji.pdf)Załącznik Nr 15 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 16 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 -2020 z 08.01.2018.pdf)Załącznik Nr 16 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 -2020 z 08.01.2018.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 17 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca KMP 2014-2020.pdf)Załącznik Nr 17 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca KMP 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Załacznik Nr 1 Warunki udzielenia wsparcia, zmiana 17.07.2018.pdf)Załacznik Nr 1 Warunki udzielenia wsparcia, zmiana 17.07.2018.pdf[wersja nieaktualna]
Download this file (Załacznik Nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych_EFS.pdf)Załacznik Nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych_EFS.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 4 Wykaz stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 9, lipiec 2018.doc)Załącznik Nr 4 Wykaz stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 9, lipiec 2018.doc[ ]
Download this file (Załącznik Nr 6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS_2.pdf)Załącznik Nr 6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projek[ ]