OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 7/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 Cel ogólny 3. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR

Cel szczegółowy 3.1. Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR

Przedsięwzięcie 3.1.2 Rewitalizacja

na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali

Działania 8.6. Inwestycje  na rzecz rozwoju lokalnegow ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-025/17

I.         Termin składania wniosków:

Składanie wniosków w wersji papierowej od 27.06.2017 do 14.07.2017 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Składanie wniosków w wersji elektronicznej od 27.06.2017 do 14.07.2017 r. w godzinach od 8:00 do 15:00

II.      Miejsce składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock w dniach trwania naboru,

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Wnioski nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską nie będą uwzględniane.

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie tj. po 14.07.2017 roku po godzinie 15:30 pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do ogłoszenia) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 9 do ogłoszenia), dostępną na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/ generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.;

Warunkiem uczestnictwa w naborze  jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR) w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR),  która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html), w terminie od 27.06.2017 r. od godz. 8:00 do 14.07.2017 r. do godziny 15:00.

Po tym terminie funkcja „wyślij projekt” będzie zablokowana.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”:

·         wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

·         wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

o    Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),

o    uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS)

Wnioski, które wpłyną do Biura LGD  „Kraina Mlekiem Płynąca” po terminie lub  w sposób niezgodny z Procedurami LGD nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku w wersji papierowej z załącznikami do Biura LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.  W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

IV.   Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR, Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR, Przedsięwzięcie 3.1.2 Rewitalizacja oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski ?

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR:

·         jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

·         jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

·         organizacje pozarządowe,

·         podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym,

·         spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

·         kościoły i inne związki wyznaniowe,

·         jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

·         podmioty ekonomii społecznej,

·         spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

·         towarzystwa budownictwa społecznego.

 

Wsparcie miasta powiatowego możliwe jest tylko w przypadku gdy projekt spełnia definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015,  poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

 Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

Wyłanianie partnerów do realizacji projektów powinno odbywać się zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 9. Rewitalizacja małej skali Działania 8.6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.:  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Projekty z zakresu rewitalizacji obejmować będą rewitalizację małej skali:

·         projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania in nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

·         projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

·         projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne kryteria wyboru operacji stanowiące Załącznik Nr 3 Ogłoszenia o naborze, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Kraina Mlekiem Płynąca i otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 50% z maksymalnej liczby 53 punktów.

Minimalna liczba punktów jaką musi otrzymać operacja wynosi 27 punktów.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury na obszarach objętych LSR; przedsięwzięcie, 3.1.2 Rewitalizacja zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr  9 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określone zostały przez Samorząd Województwa Podlaskiego w Liście warunków udzielenia wsparcia, która  jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

 

VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 787 276,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:  minimum 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych [1]) wydatków kwalifikowanych.

Warunki uwzględniania dochodu w projekcie - jeśli taka sytuacja wystąpi zastosowanie ma metoda tzw. luki w finansowaniu (art. 61 ust 3 lit b).

W przypadku realizacji operacji w mieście powiatowym całkowita wartość kosztów nie może przekroczyć 1 mln zł, operacja ma spełniać definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W przypadku inwestycji w zakresie kultury (infrastruktura małej skali) wartość nie może być większa niż pułapy określone w dokumentach programowych.

W odniesieniu do projektów związanych z rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego i kultury, wsparciem objęte zostaną jedynie projekty infrastrukturalne o wartości nie większej niż 5 mln euro kosztów całkowitych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi  85% .

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) - 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

Nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie projektów kwalifikowalnych w ramach POiŚ.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.      Warunki udzielenia wsparcia.

2.      Wzór umowy o dofinansowanie.

3.      Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji).

4.      Wzór wniosku o dofinansowanie.

5.      Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a)      Formularz w zakresie OOŚ(la),   

b)      Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,

c)      Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

d)      Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

e)      Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,

f)       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

g)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

6.      Wzór wniosku o płatność.

7.      Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania  8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

8.      Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

9.      Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).

10.  Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku.

11.  Instrukcja do wypełniania formularza OOŚ.

12.  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

13.  Procedury  wyboru i oceny  operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

14.  Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji (Lokalne Kryteria wyboru Operacji).

 

VIII.      Inne ważne informacje

-        Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFRR wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl.

-        Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku.

-        Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

-        W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

-        Wycofanie   wniosku:   Podmiotowi   ubiegającemu   się   o   wsparcie   przysługuje    prawo wycofania   wniosku.   W   przypadku   wycofania   wniosku   przez   podmiot   ubiegający   się o   wsparcie   zobowiązany   jest   on   do   pisemnego   zawiadomienia   LGD   „Kraina   Mlekiem Płynąca”   o   wycofaniu   wniosku  lub   innej   deklaracji   związanej   z   pozostawieniem   śladu rewizyjnego.

-        Wnioskodawca ma możliwość wycofania protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

-        W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

-        Dokumenty udostępnione są na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz do wglądu w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.[1] Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020