Logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 

NABÓR Nr 2/2017 

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Mlekiem Płynąca”

 Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.2. Poprawa jakości usług edukacyjnych

Przedsięwzięcie 4.2.1. Usługi edukacyjne

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 4  Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości

edukacji przedszkolnej

wsparcie

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/17

 

I.         Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 30.01.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 18.02.2017 r.

w godzinach od 07:30 do 15:30

 

Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin to wrzesień 2017 r.

 

II.      Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.1.3, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl,

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html), w terminie od 30.01.2017 r. od godz. 08:00 do 18.02.2017 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”: 2 egzemplarzy wniosku w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFS); 2 egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie; wersji elektronicznej wniosku (XML i/lub PDF) nagranych na nośniku elektronicznym (płytka CD/DVD – 2 szt.) i Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski, które wpłyną do Biura LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” po terminie lub w sposób niezgodny z Procedurami LGD nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku w wersji papierowej z załącznikami do Biura LGD  „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

IV.   Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

·           Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać Lokalne grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych; w szczególności o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 

·           Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności na realizację typu 4e tj.:

Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów edukacyjnych.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, oraz być zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 35 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

 

V.  Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 154 600,00 PLN

Maksymalny dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: do 100 000, 00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

 

VI.   Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

ZAŁĄCZNIKI:

1.      Warunki udzielenia wsparcie na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

2.      Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-202.

3.      Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie EFS.

4.      Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych.

5.      Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

6.      Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD.

7.      Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.

8.      Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

9.      Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.

10.  Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

11.  Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

12.  Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiąca załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

13.  Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.

14.  Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

15.  Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

16.  Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

 

VII. Inne ważne informacje

1.      Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl

2.      Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia
18 października 2016 roku.

3.      W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock Tel/fax. 86 279 19 10,

 

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 2-2017.pdf)Załącznik Nr 1 [Warunki udzielenia wsparcie na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD]
Download this file (Załącznik Nr 2. Wzor wniosku o dofinansowanie RPOWP EFS.pdf)Załącznik Nr 2[Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020]
Download this file (Załącznik Nr 3. Lista warunków udzielenia wsparcia.pdf)Załącznik Nr 3 - aktualny[Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie EFS]
Download this file (Załącznik Nr 4. Oświadczenie o stosowaniu klauzul spolecznych.docx)Załącznik Nr 4[Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych]
Download this file (Załącznik Nr 5. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.doc.pdf)Załącznik Nr 5 - aktualny[Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług]
Download this file (Załącznik Nr 6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD.doc.pdf)Załącznik Nr 6[Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD]
Download this file (Załącznik Nr 7. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc)Załącznik Nr 7[Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem]
Download this file (Załącznik Nr 8. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.pdf)Załącznik Nr 8[Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS]
Download this file (Załącznik Nr 9. Wzór wniosku o nadanie uprawnień, zmianę, wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.pdf)Załącznik Nr 9[Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014]
Download this file (Załącznik Nr 10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.pdf)Załącznik Nr 10[Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego]
Download this file (Załącznik Nr 11. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat, dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacj.pdf)Załącznik Nr 11[Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji]
Download this file (Załącznik Nr 12. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS.pdf)Załącznik Nr 12[Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiąca załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ]
Download this file (Załącznik Nr 13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.pdf)Załącznik Nr 13[Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia]
Download this file (Załącznik Nr 14. Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc)Załącznik Nr 14[Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych]
Download this file (Załącznik Nr 15. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi.doc)Załącznik Nr 15[Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe]
Download this file (Załącznik Nr 16. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS - do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi - państwowe jednostki budżetowe.doc)Załącznik Nr 16[Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe]
Download this file (Instrukcja_wypeln_wniosku_GWA_EFS_marzec_2016[1].pdf)Instrukcja wypełniania wniosku[ ]