OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 11/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”

 Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej dla poprawy jakości życia mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1. Odnowa wsi i miast

na operacje z zakresu  - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

I.         Termin składania wniosków

-          Termin, od którego można składać wnioski: 30.06.2017

-          Termin, do którego można składać wnioski: 20.07.2017

       w godzinach 7:30 – 15:30

II.      Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 wersje elektroniczne.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

IV.   Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

1.      63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;

2.      do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów;

3.      do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020;( Dz. U. z 2017 poz. 772).

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się w szczególności:

1.      rozwój infrastruktury turystycznej,

2.      stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki,

3.      rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury,

4.      inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne, boiska służące różnym formom rekreacji i wypoczynku,

5.      oraz inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności  lokalnej.

UWAGA: pojęcie budowa i przebudowa należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD  „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriach wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 – 2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata
2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdują się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 49 punkty. Operacja aby mogła  zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 25 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1)   procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

2)   liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

3)   o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VI. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR  Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

 1.O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

a)      osobą fizyczną, jeżeli:

·   jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

·   jest pełnoletnia,

·   ma miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

·   ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR –  w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

b) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

c) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

2. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki,

3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

 

O pomoc może ubiegać się również:

gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt.  1 b), jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.

1. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

2. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym" jeżeli:

a)      koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013,

b)       operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.,

c)       operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,

d)       inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

e)       minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,

f)        podmiot ten wykaże, że: 

·         posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub,

·         posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub,

·          posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub,

·          wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

g)      realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,

h)       została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi..

VII. Koszty kwalifikowalne:

1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013;
     2) zakupu robót budowlanych lub usług;

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;

6) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów;

7) podatku od towarów i usług (vat), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- jeżeli są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2. Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69  ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

3. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.

4. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

5. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

6. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

7. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:
 1) od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
 2) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – z zastosowaniem trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,

 3) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego,
 4) zostały ujęte w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

8. Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie, nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.

VIII.       Finanse

  -  Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 1 500 000,00 PLN

IX. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. 

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

Wykaz dokumentów:

1.      Wzór wniosku o przyznanie pomocy

2.      Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3.      Wzór umowy o przyznanie pomocy

a)      Załącznik 1 IW Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

b)      Załącznik 2 IW Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

c)      Załącznik 3 IW Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

d)      Załącznik 4 IW Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

e)      Załącznik 5 IW Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

f)       Załącznik 5a IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

4.      Wzór wniosku o płatność

5.       Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

6.      Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

7.      Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

8.      Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji)

9.      Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;

10.  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa;

11.  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

12.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

    X.   Inne ważne informacje

1.       Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz umowy z załącznikami o udzielenie wsparcia dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl

www.arimr.gov.pl oraz www.wrotapodlasia.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

2.      Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 7/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku.

3.      Wycofanie wniosku: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

4.      W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”:

ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

5.      Dokumenty udostępnione są na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz do wglądu w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

Attachments:
Download this file (Zał-1-wzór wniosku o przyznanie pomocy- pdf.pdf)Zał-1-wzór wniosku o przyznanie pomocy- pdf.pdf[ ]
Download this file (Zał-1-wzór wniosku o przyznanie pomocy-Excel..xlsx)Zał-1-wzór wniosku o przyznanie pomocy-Excel..xlsx[ ]
Download this file (Zał-2- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf)Zał-2- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (Zał-3- wzór umowy o przyznanie pomocy.pdf)Zał-3- wzór umowy o przyznanie pomocy.pdf[ ]
Download this file (Zał 3a -1 IW  Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.pdf)Zał 3a -1 IW Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.pdf[ ]
Download this file (Zał 3b -Załącznik_2_IW Wykaz działęk ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf)Zał 3b -Załącznik_2_IW Wykaz działęk ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf[ ]
Download this file (Zał 3c-Zalacznik_3-IW Zasady_konkurencyjnosci_wydatkow w ramach PROW 2014-2020.pdf)Zał 3c-Zalacznik_3-IW Zasady_konkurencyjnosci_wydatkow w ramach PROW 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (ZA3D-Z~1.PDF)Zał 3d-Zalacznik_4- IW wskazniki_procentowe_do_obliczenia wartości kar administr[ ]
Download this file (Zał 3e-Załącznik 5 IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamowieniach publicznych.pdf)Zał 3e-Załącznik 5 IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamowieniach publicznych.pdf[ ]
Download this file (Zał 3f-zalacznik-5a-IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf)Zał 3f-zalacznik-5a-IW Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf[ ]
Download this file (Zał-4- wzór wniosku o płatność -EXCEL.xlsx)Zał-4- wzór wniosku o płatność -EXCEL.xlsx[ ]
Download this file (Zał-4- Wzór wniosku o płatność. pdf.pdf)Zał-4- Wzór wniosku o płatność. pdf.pdf[ ]
Download this file (Zał-5-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf)Zał-5-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf[ ]
Download this file (Zał-6-LSR KMP 2014-2020 -zm. 19.04.2017 ( nowe).pdf)Zał-6-LSR KMP 2014-2020 -zm. 19.04.2017 ( nowe).pdf[ ]
Download this file (ZA-7-P~1.PDF)Zał-7-Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju[ ]
Download this file (Zał-8-Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji)(1).pdf)Zał-8-Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji)(1).pdf[ ]
Download this file (Zał-9-Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf)Zał-9-Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf[ ]
Download this file (Zał-10-Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf)Zał-10-Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf[ ]
Download this file (Zał-11-Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls)Zał-11-Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls[ ]
Download this file (Zał-12-Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r..pdf)Zał-12-Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r..pdf[ ]