OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 7/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.1. Niwelowanie różnic w dostępie do zatrudnienia na obszarach

 objętych LSR

Przedsięwzięcie 4.1.1. Wsparcie na rzecz zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości

 na operacje z zakresu: typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014 - 2020

 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/19

 

I. Termin składania wniosków.

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 05.04.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 18.04.2019 r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej przyjmowane będą w siedzibie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” od dnia 05.04.2019 r. od godziny 7:30 do dnia 18.04.2019 r. do godziny 15:30.

 

II. Miejsce składania wniosków.

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Kraina Mlekiem Płynąca”,

Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock.

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.

 

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia o naborze wniosków). Na ww. potwierdzeniu pracownik LGD potwierdza jego przyjęcie.

 

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

 

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD / wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia.

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako zwrot wydatków poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru.

Zakres tematyczny operacji.

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego; Cel szczegółowy 4.1. Niwelowanie różnic w dostępie do zatrudnienia na obszarach objętych LSR; Przedsięwzięcie 4.1.1. Wsparcie na rzecz zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na operacje z zakresu: typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny - typ projektu nr 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

 

Kto może składać wnioski.

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do lokalnej grupy działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

6 m – cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych);

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 - 2020, oraz być zgodne  z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 15,5 pkt.

Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 50% maksymalnej liczby punktów.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to 966 239,00 zł.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

 

VII.   Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki).

ZAŁĄCZNIKI:

 

 1. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr  3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
 2. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014 - 2020 EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020.
 4. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.
 5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
 7. Wzór potwierdzenie złożenia wniosku.
 8. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD.
 9. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
 10. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
 11. Zasady realizacji projektów typ 3.

11a. Regulamin rekrutacji z załącznikami.

11b. Regulamin przyznawania wsparcia z załącznikami.

 1. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.
 2. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem.
 3. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.
 4. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 5. Procedury  wyboru i oceny  operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 6. Procedura ustalenia lub zmiany kryteriów oceny (Lokalne kryteria oceny operacji).
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

VIII. Inne ważne informacje.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFRR wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami, Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne Kryteria Oceny Operacji, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl i w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.
 2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Rozdział II pkt 2.2    Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 8/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego  2019  roku.
 3. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku - zasady wycofania wniosku opisane są w § 3 Rozdział II pkt 2.2 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 8/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego  2019    
 4. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Krótka 15, 18-516 Mały Płock, Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krainamlekiemplynaca.pl

 

 

 

Attachments:
Download this file (Zał. 1 Warunki udzielenia wsparcia typ projektu 3 bezzwrotne wsparcie zmiana 12.07.2019.pdf)Zał. 1 Warunki udzielenia wsparcia typ projektu 3 bezzwrotne wsparcie zm. 12.07[ ]
Download this file (Zał. 1 Warunki udzielenia wsparcia typ projektu 3 bezzwrotne wsparcie.pdf)Zał. 1 Warunki udzielenia wsparcia typ projektu 3 bezzwrotne wsparcie.pdf[wersja nieaktualna]
Download this file (Zał. 2 Lista warunków udzielewnia wsparcia z 8 stycznia 2019 r.doc)Zał. 2 Lista warunków udzielewnia wsparcia z 8 stycznia 2019 r.doc[ ]
Download this file (Zał. 3 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 09_07_2018.pdf)Zał. 3 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 09_07_2018.pdf[ ]
Download this file (Zał. 4 Wykaz_stawek stawek dla towarów lub usług _typ_3_aktualny_21 03 2019.doc)Zał. 4 Wykaz_stawek stawek dla towarów lub usług _typ_3_aktualny_21 03 2019.doc[ ]
Download this file (Zał. 5 Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_realizacji_projektu_w_ramach_RPOWP_EFS_marzec_2019.pdf)Zał. 5 Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_realizacji_projektu_w_ramach_RPOWP_EFS_marzec_2019.pdf[ ]
Download this file (Zał. 6 Instrukcja wypełniania wniosku.pdf)Zał. 6 Instrukcja wypełniania wniosku.pdf[ ]
Download this file (Zał. 7 Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc)Zał. 7 Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc[ ]
Download this file (Zał. 8 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków E.doc)Zał. 8 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków E.doc[ ]
Download this file (Zał. 9 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS inne.docx)Zał. 9 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS inne.docx[ ]
Download this file (Zał. 10 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS pjb.docx)Zał. 10 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS pjb.docx[ ]
Download this file (Zał. 11 Zasady realizacji projektów typ 3.doc)Zał. 11 Zasady realizacji projektów typ 3.doc[ ]
Download this file (Zał. 11a Regulamin rekrutacji z załacznikami_21 03 2019.doc)Zał. 11a Regulamin rekrutacji z załacznikami_21 03 2019.doc[ ]
Download this file (Zał. 11b Regulamin przyznawania wsparcia z załacznikami aktualny 21 03 2019.doc)Zał. 11b Regulamin przyznawania wsparcia z załacznikami aktualny 21 03 2019.doc[ ]
Download this file (Zał. 12 wzór wniosku o płatność.pdf)Zał. 12 wzór wniosku o płatność.pdf[ ]
Download this file (Zał. 13 Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc)Zał. 13 Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc[ ]
Download this file (zał. 14 Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017.pdf)zał. 14 Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014_wyt_122017.pdf[ ]
Download this file (Zał. 15 LSR KMP 2014-2020 wersja obowiązująca.pdf)Zał. 15 LSR KMP 2014-2020 wersja obowiązująca.pdf[ ]
Download this file (Zał. 16 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020.pdf)Zał. 16 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Zał. 17 PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI - tekst jednolity.pdf)Zał. 17 PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI - tekst jednolity.pdf[ ]
Download this file (Zał. 18 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx)Zał. 18 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych LGD.docx[ ]