Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 9/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.3. Poprawa jakości usług społecznych

Przedsięwzięcie 4.3.1. Usługi społeczne

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia  zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ

 Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-024/18

 

I.         Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 09.04.2018 r. od godziny 8:00 do dnia 30.04.2018 r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej przyjmowane będą w siedzibie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” od dnia 09.04.2018 r. od godziny 7:30 do dnia 30.04.2018 r. do godziny 15:30.

 

II.      Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

- w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS) wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.0.3. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

- w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFS lecz nie później niż do dnia 30.04.2018 r. do godziny 15:30, wnioski powinny być złożone osobiście w Biurze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie. 

- dwa egzemplarze wersji elektronicznej wniosku (wersja pdf. i  xml), wraz z załącznikami, nagranymi na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłanym do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (załącznik nr 18 do Ogłoszenia o naborze wniosków). Na ww. potwierdzeniu pracownik LGD potwierdza jego przyjęcie.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/ wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.  Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego Cel szczegółowy 4.3. Poprawa jakości usług społecznych Przedsięwzięcie 4.3.1. Usługi społeczne na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia  zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ  zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz wpisującym się w cele szczegółowe działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

·           Kto może składać wnioski – Typ wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

·   instytucje pomocy i integracji społecznej:

-        jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;

-        jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-        inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

·   podmioty ekonomii społecznej[2],

-       przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

-       podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

-       organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

-       podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

·   jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

 

·           Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 8, tj.: Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ poprzez[3]:

8b)  wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji[4].

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, oraz być zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 21 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

 

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to 322 080,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

ZAŁĄCZNIKI:

1.       Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

2.       Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014-2020 EFS.

3.       Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1– typ projektu nr 8.

4.       Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.       Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.

6.       Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

7.       Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

8.       Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

9.       Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.

10.   Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

11.   Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektów ze środków EFS ( do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.

12.   Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.

13.   Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

14.   Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.

15.   Procedura ustalania lub zmiany Kryteriów Oceny Operacji ( Lokalne Kryteria wyboru Operacji).

16.   Procedury  wyboru i oceny  operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

17.   Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

18.   Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowania.

19.  Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w priorytecie inwestycyjnym 9i wg znowelizowanych.

VIII. Inne ważne informacje

-      Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Lokalne kryteria oceny, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl oraz w biurze LGD.

-      Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 08 stycznia 2018 roku.

-      Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku - zasady wycofania wniosku opisane są w § 13 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 08 stycznia 2018 roku.

-      W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock;  Tel/fax. 86 279 19 10, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.krainamlekiemplynaca.pl

-   Dokumenty udostępnione na stronie: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz dostępne są w Biurze  LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18 -516 Mały Płock.[1]    Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

[2] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

[3] W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, (w tym usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami) jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny, środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług.

[4] Wsparcie powinno być ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1 Warunki udzielenia wsparcia typ 8 WTZ 21.03.2018.pdf)Załącznik Nr 1 Warunki udzielenia wsparcia typ 8 WTZ 21.03.2018.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 2 Wspolna lista wskaznikow kluczowych EFS.pdf)Załącznik Nr 2 Wspolna lista wskaznikow kluczowych EFS.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 3 Lista warunków udzielenia wspatcia w ramach Działania 9.1 - typ projektu nr 8.doc)Załącznik Nr 3 Lista warunków udzielenia wspatcia w ramach Działania 9.1 - typ projektu nr 8.doc[ ]
Download this file (Załącznik Nr 4 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projek. współwinansowanych z EFS.pdf)Załącznik Nr 4 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projek. współwinansowanych z EFS.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 5 Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.docx)Załącznik Nr 5 Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.docx[ ]
Download this file (Załącznik Nr 6 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i isług.doc)Załącznik Nr 6 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i isług.doc[ ]
Download this file (Załącznik Nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020.pdf)Załącznik Nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 8 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinnsowanie ..pdf)Załącznik Nr 8 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinnsowanie ..pdf[ ]
Download this file (Załącznik. Nr 9 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektów wspolfinasn. ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD.doc)Załącznik. Nr 9 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektów wspolfinasn. ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD.doc[ ]
Download this file (Załącznik Nr 10 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dof. projek. z EFS  (dla umów innych niz rozliczane kwotami ryczałtowymi) Państwowe Jednostki budżetowe.docx)Załącznik Nr 10 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dof. projek. z EFS (dla umów innych niz rozliczane kwotami ryczałtowymi) Państwowe Jednostki budżetowe.docx[ ]
Download this file (Załącznik Nr 11 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dof. projek. z EFS  (dla umów rozliczanych  kwotami ryczałtowymi) Państwowe Jednostki budżetowe.docx)Załącznik Nr 11 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dof. projek. z EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) Państwowe Jednostki budżetowe.docx[ ]
Download this file (Załącznik Nr 12 Wzór deklaracji wekslowej wtsrawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc)Załącznik Nr 12 Wzór deklaracji wekslowej wtsrawcy weksla in blanco wraz z wekslem.doc[ ]
Download this file (Załącznik Nr 13 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.pdf)Załącznik Nr 13 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 14 Wzór wniosku o nadanie uprawnień zmianę, wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.pdf)Załącznik Nr 14 Wzór wniosku o nadanie uprawnień zmianę, wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 15 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji.pdf)Załącznik Nr 15 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 16 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 -2020 z 08.01.2018.pdf)Załącznik Nr 16 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 -2020 z 08.01.2018.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 17 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca KMP 2014-2020.pdf)Załącznik Nr 17 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca KMP 2014-2020.pdf[ ]
Download this file (Załącznik Nr 18 Wzór_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc)Załącznik Nr 18 Wzór_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie.doc[ ]
Download this file (Załącznik Nr 19 Efektywnosc_spoleczna_zatrudnieniowa_9i_OST.pdf)Załącznik Nr 19 Efektywnosc_spoleczna_zatrudnieniowa_9i_OST.pdf[ ]
Początek strony

RPOWP